ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠬᠤᠷᠠᠯ᠎ ᠤ᠋ᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠤ᠋ᠨ ᠲᠠᠢᠯᠪᠤᠷᠢ
2023.01.16 ᠲᠣᠰ ᠥᠷᠲᠡᠭᠡᠨ᠎ᠦ ᠨᠠᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ

ᠲᠠᠨ ᠳ᠋ᠤ᠌ ᠮᠡᠳᠡᠭᠦᠯᠦᠶ᠎ᠡ

ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠎ᠤ᠋ᠨ ᠣᠨᠴᠠᠭᠠᠢ ᠬᠡᠪᠯᠡᠯ

   ᠨᠢᠭᠡ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠎ᠢ᠋ᠶ᠋ᠠᠷ ᠰᠢᠭᠦᠬᠦ ᠬᠣᠷᠢᠶᠠᠨ ᠎ᠤ᠋ ᠠᠵᠢᠯ ᠎ᠤ᠋ᠨ ᠢᠯᠡᠳᠬᠡᠯ᠎ ᠢ᠋ ᠤᠩᠰᠢᠨ ᠣᠢᠯᠠᠭᠠᠬᠤ

   2023 ᠣᠨ ᠎ᠤ᠋ 1 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ᠎ ᠶ᠋ᠢᠨ 3 ᠎ᠤ᠋ ᠡᠳᠦᠷ ᠂ ᠣᠷᠳᠣᠰ ᠬᠣᠲᠠ᠎ ᠶ᠋ᠢᠨ 5᠎ ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ᠋ ᠠᠷᠠᠳ᠎ ᠤ᠋ᠨ ᠲᠥᠯᠥᠭᠡᠯᠡᠭᠴᠢᠳ᠎ ᠦ᠋ᠨ ᠬᠤᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠰᠤ᠌ ᠯᠢ ᠵᠢᠶᠦ᠋ᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠨ ᠳᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠤᠷᠳᠤᠰ ᠬᠤᠲᠠ ᠵᠢᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠵᠢᠨ ᠰᠢᠭᠦᠬᠦ᠎ ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠵᠢ  ᠲᠥᠯᠥᠭᠡᠯᠡᠨ ᠢᠯᠡᠳᠬᠡᠯ ᠬᠢᠪᠡ ᠃

 2022 ᠣᠨ

   ᠣᠷᠳᠣᠰ ᠬᠣᠲᠠ ᠎ᠶ᠋ᠢᠨ ᠰᠢᠭᠦᠬᠦ ᠬᠣᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠎ᠶ᠋ᠢᠨ ᠠᠵᠢᠯ ᠠᠯᠢ ᠠᠯᠢ  ᠠᠮᠵᠢᠯᠲᠠ ᠵᠢ ᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠢ ?

    ᠢᠷᠡᠭᠡᠳᠦᠢ᠎ ᠳ᠋ᠦ᠍  ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠬᠠᠷᠠᠯᠲᠠ ᠪᠠᠢᠬᠤ ᠪᠣᠢ ?

ᠵᠢᠷᠤᠭ

ᠲᠠᠨᠠᠷ ᠲᠤ᠌ ᠪᠠᠨ ᠰᠢᠭᠦᠬᠦ ᠬᠣᠷᠢᠶᠠᠨ ᠎ᠤ᠋ ᠠᠵᠢᠯ᠎ᠤ᠋ᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠦᠯᠦᠯᠲᠡ ᠵᠢ ᠣᠢᠯᠠᠭᠠᠭᠤᠯᠤᠶ᠎ᠠ

ᠦᠨᠡᠯᠡᠬᠦ 0ᠦᠨᠡᠯᠡᠯᠲᠡ᠎ᠲᠠᠢ


( ᠨᠧᠲ ᠨᠠᠢᠵᠠ ᠵᠢᠨ ᠦᠨᠡᠯᠡᠯᠲᠡ᠎ᠨᠢ ᠵᠦᠪᠭᠡᠨ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠊ᠤ᠌ ᠬᠤᠪᠢ ᠭᠦᠮᠦᠨ ᠊ᠤ᠌ ᠦᠵᠡᠯᠲᠡ ᠲᠡᠳᠦᠢ᠂ ᠲᠤᠰ ᠨᠧᠲ ᠦᠷᠳᠡᠭᠡ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠊ᠤ᠌ ᠦᠵᠡᠯᠲᠡ ᠵᠢ ᠵᠦᠪᠱᠢᠶᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠤᠭᠳᠤ ᠪᠢᠱᠢ᠎ᠶᠤᠮ᠃ )