《 ᠰᠦᠯᠵᠢᠶᠡᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ  ᠲᠤᠰᠢᠶᠠᠬᠤ 》 ᠠᠴᠠ 《  ᠰᠦᠯᠵᠢᠶᠡᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠤᠴᠠᠭᠠᠬᠤ》ᠣᠷᠳᠣᠰ ᠬᠣᠲᠠ᠎ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠵᠡᠷᠭᠡ᠎ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠰᠢᠭᠦᠬᠦ ᠬᠣᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶᠡᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠰᠦᠢᠳᠬᠡᠯ ᠲᠤᠰᠢᠶᠠᠬᠤ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ᠎ ᠢ᠋ ᠤᠷᠢᠳᠴᠢᠯᠠᠨ ᠪᠡᠶᠡᠯᠡᠭᠦᠯᠵᠡᠢ
2022.02.28 ᠲᠣᠰ ᠥᠷᠲᠡᠭᠡᠨ᠎ᠦ ᠨᠠᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ

    ᠵᠠᠷᠭᠤ ᠎ᠶ᠋ᠢᠨ ᠵᠠᠷᠤᠳᠠᠯ ᠢ 《 ᠰᠦᠯᠵᠢᠶᠡᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ  ᠲᠤᠰᠢᠶᠠᠵᠤ 》᠂ 《  ᠰᠦᠯᠵᠢᠶᠡᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠤᠴᠠᠭᠠᠬᠤ》 ᠶ᠋ᠢ ᠤᠯᠠᠮ ᠰᠠᠢᠨ ᠬᠢᠵᠦ ᠂ ᠵᠠᠷᠭᠤ ᠎ᠶ᠋ᠢᠨ ᠵᠠᠷᠤᠳᠠᠯ ᠲᠤᠰᠢᠶᠠᠬᠤ ᠰᠦᠢᠳᠬᠡᠯ ᠎ ᠪᠤᠴᠠᠭᠠᠬᠤ   ᠴᠠᠭ ᠢ  ᠪᠣᠭᠣᠨᠢᠰᠬᠠᠬᠤ ᠎ᠶ᠋ᠢᠨ ᠲᠥᠯᠥᠭᠡ ᠂  ᠣᠷᠳᠣᠰ ᠬᠣᠲᠠ᠎ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠵᠡᠷᠭᠡ᠎ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠰᠢᠭᠦᠬᠦ ᠬᠣᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠵᠠᠷᠭᠤ᠎ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠵᠠᠷᠤᠳᠠᠯ 《 ᠨᠢᠭᠡ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠨᠢᠭᠡ ᠳᠠᠩᠰᠠ ᠡᠷᠦᠬᠡ 》 ᠶ᠋ᠢᠨ  ᠺᠤᠳ᠋ ᠰᠢᠷᠪᠢᠨ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶᠡᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠰᠦᠢᠳᠬᠡᠯ ᠲᠤᠰᠢᠶᠠᠬᠤ ᠴᠢᠳᠠᠮᠵᠢ ᠎ᠶ᠋ᠢ  ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠃  ᠣᠢᠷ᠎ᠠ  ᠳᠤ ᠪᠠᠰᠠ ᠂  ᠪᠦᠬᠦ ᠶᠠᠪᠤᠴᠠ᠎ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶᠡᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠰᠦᠢᠳᠬᠡᠯ ᠪᠤᠴᠠᠭᠠᠬᠤ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ᠎ ᠢ᠋  ᠪᠡᠶᠡᠯᠡᠭᠦᠯᠵᠦ ᠂ ᠲᠤᠬᠠᠢ᠎ ᠶ᠋ᠢᠨ  ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠦ ᠰᠦᠢᠳᠬᠡᠯ ᠪᠤᠴᠠᠭᠠᠬᠤ  ᠵᠢᠨ ᠲᠥᠯᠦᠭᠡ  ᠰᠢᠭᠦᠬᠦ ᠬᠣᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠂ ᠪᠠᠩᠬᠢ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠳᠠᠰᠢ ᠭᠦᠶᠦᠬᠦ  ᠬᠦᠴᠢᠷ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ᠎ ᠢ᠋  ᠰᠢᠢᠳᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠶᠤᠮ ᠃
    ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ  ᠳᠤ ᠪᠠᠨ᠂  ᠲᠤᠬᠠᠢ᠎ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠵᠠᠷᠭᠤ᠎ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠰᠦᠢᠳᠬᠡᠯ ᠎ᠢ᠋ ᠪᠤᠴᠠᠭᠠᠬᠤ ᠭᠡᠪᠡᠯ ᠂ ᠰᠢᠭᠦᠬᠦ  ᠬᠣᠷᠢᠶᠠᠨ ᠳᠤ  ᠬᠦᠷᠴᠦ ᠰᠦᠢᠳᠬᠡᠯ ᠪᠤᠴᠠᠭᠠᠬᠤ ᠭᠤᠶᠤᠴᠢᠯᠠᠯ ᠎ᠤ᠋ᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌᠂  ᠬᠦᠴᠦᠨ ᠲᠠᠢ  ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠴᠠᠭᠠᠵᠠ᠎ᠶ᠋ᠢᠨ  ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌ ᠂ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠎ᠶ᠋ᠢᠨ ᠭᠠᠷᠤᠯ ᠎ᠤ᠋ᠨ ᠭᠡᠷᠡᠴᠢ ᠂ ᠪᠠᠩᠬᠢ᠎ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠳᠠᠩᠰᠠ᠎ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡ ᠵᠠᠩᠭᠢ ᠵᠡᠷᠭᠡ  ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌ ᠤ᠋ᠨ ᠮᠠᠲ᠋ᠧᠷᠢᠶᠠᠯ  ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠵᠢ  ᠲᠤᠰᠢᠶᠠᠬᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠢ  ᠪᠠᠢᠳᠠᠭ  ᠃ ᠣᠷᠳᠣᠰ ᠬᠣᠲᠠ ᠎ᠶ᠋ᠢᠨ ᠠᠷᠠᠳ᠎ ᠤ᠋ᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠎ᠶ᠋ᠢᠨ ᠰᠢᠭᠦᠬᠦ ᠬᠣᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶᠡᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠰᠦᠢᠳᠬᠡᠯ ᠪᠤᠴᠠᠭᠠᠬᠤ ᠴᠢᠳᠠᠮᠵᠢ᠎ ᠶ᠋ᠢ ᠵᠢᠩᠬᠢᠨᠢ᠎ᠪᠡᠷ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ  ᠤ᠋ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠂ ᠲᠤᠬᠠᠢ᠎ ᠵᠢᠨ ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠨᠢ ᠵᠥᠪᠬᠡᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠪᠣᠯᠭᠠᠨ ᠳᠠᠩᠰᠠᠯᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠎ᠳ᠋ᠠᠭᠠᠨ 《 ᠵᠠᠷᠭᠤ᠎ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠰᠦᠢᠳᠬᠡᠯ ᠎ᠢ᠋ ᠪᠤᠴᠠᠭᠠᠬᠤ ᠪᠠᠩᠬᠢ ᠎ᠶ᠋ᠢᠨ ᠳᠠᠩᠰᠠᠨ ᠡᠷᠦᠬᠡ᠎ ᠶ᠋ᠢ ᠨᠤᠲᠠᠯᠠᠬᠤ  ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌ 》 ᠢ᠋  ᠲᠠᠭᠯᠠᠪᠠᠯ ᠰᠦᠢᠳᠬᠡᠯ ᠪᠤᠴᠠᠭᠠᠬᠤ ᠶᠠᠪᠤᠴᠠ ᠎ᠳ᠋ᠤ᠌ ᠰᠢᠭᠦᠬᠦ ᠬᠣᠷᠢᠶᠠᠨ ᠎ᠳ᠋ᠤ᠌ ᠬᠦᠷᠴᠦ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠴᠤ᠌ ᠭᠠᠷ ᠭᠦᠢᠴᠡᠳᠬᠡᠯ ᠬᠢᠬᠦ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠂ ᠠᠷᠠᠳ᠎ ᠤ᠋ᠨ ᠰᠢᠭᠦᠬᠦ ᠬᠣᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠰᠠᠨᠠᠭᠠᠴᠢᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠡᠴᠡ ᠎ᠪᠡᠨ ᠲᠠᠰᠤᠯᠤᠯᠲᠠ ᠬᠦᠴᠦᠨ  ᠲᠡᠢ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠡᠳᠦᠷ᠎ ᠡᠴᠡ ᠡᠬᠢᠯᠡᠨ 15 ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠬᠤ ᠡᠳᠦᠷ᠎ ᠦ᠋ᠨ ᠳᠣᠲᠣᠷ᠎ᠠ ᠵᠠᠷᠭᠤ ᠎ᠶ᠋ᠢᠨ ᠰᠦᠢᠳᠬᠡᠯ᠎ ᠢ᠋ ᠲᠤᠬᠠᠢ᠎ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠎ᠳ᠋ᠦ᠍ ᠪᠤᠴᠠᠭᠠᠨ  ᠥᠭᠬᠦ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃
ᠰᠦᠯᠵᠢᠶᠡᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠰᠦᠢᠳᠬᠡᠯ ᠲᠤᠰᠢᠶᠠᠬᠤ ᠶᠠᠪᠤᠴᠠ
    1. ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠎ᠶ᠋ᠢᠨ ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠪᠣᠯᠭᠠᠨ ᠳᠠᠩᠰᠠᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠮᠠᠲ᠋ᠧᠷᠢᠶᠠᠯ ᠎ᠢ᠋ᠶ᠋ᠠᠨ ᠲᠤᠰᠢᠶᠠᠵᠤ ᠂ ᠰᠢᠭᠦᠬᠦ ᠬᠣᠷᠢᠶᠠᠨ ᠎ᠤ᠋ ᠠᠵᠢᠯᠲᠠᠨ ᠰᠦᠢᠳᠬᠡᠯ ᠲᠤᠰᠢᠶᠠᠬᠤ ᠰᠤᠷᠠᠭ ᠵᠠᠩᠭᠢ᠎ᠶ᠋ᠢ ᠰᠢᠩᠭᠡᠭᠡᠨ ᠣᠷᠣᠭᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ
    2. ᠡᠯᠧᠺᠲ᠋ᠷᠣᠨ 《 ᠰᠦᠢᠳᠬᠡᠯ ᠲᠤᠰᠢᠶᠠᠬᠤ ᠮᠡᠳᠡᠭᠳᠡᠯ᠎ ᠦ᠋ᠨ  ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌ 》 ᠢ᠋ ᠴᠠᠬᠢᠮ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡ᠎ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ᠎ ᠪᠡᠷ ᠲᠤᠬᠠᠢ᠎ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠤ᠋ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠡᠭᠰᠡᠨ ᠭᠠᠷ ᠤᠲᠠᠰᠤᠨ ᠳᠦ ᠢᠯᠡᠭᠡᠨ᠎ᠡ
   3. ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠎ᠶ᠋ᠢᠨ ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠣᠬᠣᠷ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠨ ᠎ᠦ᠌ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠰᠤ ᠎ᠶ᠋ᠢ ᠳᠠᠷᠤᠨ ᠡᠯᠧᠺᠲ᠋ᠷᠣᠨ ᠬᠡᠪᠯᠡᠯ ᠎ᠦ᠋ᠨ 《 ᠰᠦᠢᠳᠬᠡᠯ ᠲᠤᠰᠢᠶᠠᠬᠤ ᠮᠡᠳᠡᠭᠳᠡᠯ᠎ ᠦ᠋ᠨ  ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌ 》 ᠢ᠋ ᠣᠯᠵᠤ ᠂ ᠸᠢᠴᠠᠲ ᠂ ᡁᠢ ᠹᠦ᠋ ᠪᠣᠣ᠎ ᠶ᠋ᠢᠨ 《 ᠰᠦᠢᠳᠬᠡᠯ ᠲᠤᠰᠢᠶᠠᠬᠤ ᠮᠡᠳᠡᠭᠳᠡᠯ ᠎ᠦ᠋ᠨ  ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌ 》 ᠳᠡᠭᠡᠷᠡᠬᠢ  ᠺᠣᠳ᠋᠎ᠢ᠋ ᠰᠢᠷᠪᠢᠵᠦ ᠰᠦᠢᠳᠬᠡᠯ ᠲᠤᠰᠢᠶᠠᠨ᠎ᠠ
    4. ᠰᠦᠢᠳᠬᠡᠯ ᠲᠤᠰᠢᠶᠠᠭᠠᠳ ᠠᠮᠵᠢᠯᠲᠠ ᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ  ᠤ᠋ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠤᠬᠠᠢ᠎ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠰᠢᠭᠦᠬᠦ ᠬᠣᠷᠢᠶᠠᠨ  ᠤ᠋ ᠵᠠᠷᠭᠤ ᠎ᠶ᠋ᠢᠨ ᠦᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠎ᠦ᠌ ᠲᠥᠪ᠎ ᠲᠦ᠍ ᠬᠦᠷᠴᠦ ᠵᠠᠷᠭᠤ᠎ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠰᠦᠢᠳᠬᠡᠯ ᠎ᠦ᠋ᠨ ᠫᠢᠶᠣᠣ ᠪᠠᠷᠢᠮᠲᠠ ᠠᠪᠤᠨ᠎ᠠ

ᠰᠦᠯᠵᠢᠶᠡᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠵᠠᠷᠤᠳᠠᠯ ᠪᠤᠴᠠᠭᠠᠬᠤ ᠶᠠᠪᠤᠴᠠ
   

    1. ᠲᠤᠬᠠᠢ᠎ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠬᠥᠮᠦᠨ 《 ᠵᠠᠷᠭᠤ᠎ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠰᠦᠢᠳᠬᠡᠯ ᠎ᠢ᠋ ᠪᠤᠴᠠᠭᠠᠬᠤ ᠪᠠᠩᠬᠢ᠎ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠳᠠᠩᠰᠠᠨ ᠡᠷᠦᠬᠡ᠎ ᠶ᠋ᠢ ᠨᠤᠲᠠᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌  》 ᠢ᠋ ᠲᠠᠭᠯᠠᠬᠤ᠎ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠬᠠᠮᠲᠤ ᠭᠠᠷ᠎ ᠤ᠋ᠨ ᠦᠰᠦᠭ ᠵᠢᠷᠤᠵᠤ ᠨᠤᠲᠠᠯᠠᠬᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠢ
    2. ᠬᠡᠷᠪᠡ ᠵᠠᠷᠭᠤ᠎ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠰᠦᠢᠳᠬᠡᠯ ᠎ᠦ᠋ᠨ ᠰᠦᠢᠳᠬᠡᠯ ᠪᠤᠴᠠᠭᠠᠬᠤ ᠳᠠᠩᠰᠠᠨ ᠎ᠤ᠋ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡ ᠵᠠᠩᠭᠢ᠎ ᠶ᠋ᠢ ᠬᠤᠪᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ᠎ ᠲᠠᠢ ᠪᠣᠯ ᠲᠤᠬᠠᠢ᠎ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠠᠷᠠᠳ ᠎ᠤ᠋ᠨ ᠰᠢᠭᠦᠬᠦ ᠬᠣᠷᠢᠶᠠᠨ ᠎ᠳ᠋ᠤ᠌  ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌ ᠎ᠦ᠋ᠨ ᠲᠣᠳᠣᠷᠬᠠᠢᠯᠠᠯᠲᠠ ᠲᠤᠰᠢᠶᠠᠬᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠢ
     3. ᠬᠡᠷᠡᠭ᠎ ᠦ᠋ᠨ ᠰᠢᠭᠦᠨ ᠲᠠᠰᠤᠯᠤᠯᠲᠠ ᠬᠦᠴᠦᠨ ᠲᠡᠢ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ  ᠤ᠋ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠂ ᠲᠤᠬᠠᠢ᠎ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠎ᠳ᠋ᠦ᠍ ᠵᠠᠷᠭᠤ᠎ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠰᠦᠢᠳᠬᠡᠯ ᠎ᠢ᠋ ᠪᠤᠴᠠᠭᠠᠬᠤ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ᠎ᠲᠠᠢ ᠪᠣᠯ ᠂ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠳᠠᠯ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠮᠠᠲ᠋ᠧᠷᠢᠶᠠᠯ᠎ ᠢ᠋ ᠰᠠᠨᠠᠭᠠᠴᠢᠯᠠᠭ᠎ᠠ᠎ᠠ᠋ᠴᠠ᠎ ᠪᠠᠨ ᠪᠦᠷᠢᠳᠦᠭᠦᠯᠵᠦ ᠂ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶᠡᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠰᠦᠢᠳᠬᠡᠯ ᠪᠤᠴᠠᠭᠠᠬᠤ ᠭᠤᠶᠤᠴᠢᠯᠠᠯ  ᠬᠢᠨ᠎ᠡ
    4. ᠰᠦᠢᠳᠬᠡᠯ ᠪᠤᠴᠠᠭᠠᠬᠤ ᠶᠠᠪᠤᠴᠠ ᠎ᠳ᠋ᠤ᠌ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠎ᠶ᠋ᠢᠨ ᠬᠥᠮᠦᠨ  ᠳᠠᠬᠢᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠮᠠᠲ᠋ᠧᠷᠢᠶᠠᠯ ᠎ᠢ᠋ᠶ᠋ᠠᠨ ᠳᠡᠪᠰᠢᠭᠦᠯᠬᠦ  ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠦᠭᠡᠢ
    5. ᠰᠦᠢᠳᠬᠡᠯ ᠪᠤᠴᠠᠭᠠᠬᠤ ᠭᠤᠶᠤᠴᠢᠯᠠᠯ᠎ ᠢ᠋ ᠰᠢᠭᠦᠬᠦ ᠲᠤᠰᠢᠶᠠᠯᠲᠠᠨ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶᠡᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠬᠢᠨᠠᠨ  ᠵᠥᠪᠰᠢᠶᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠦ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠡᠳ᠋ ᠎ᠦ᠋ᠨ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ᠎ ᠤ᠋ᠨ ᠰᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠮᠥᠴᠢᠷ᠎ ᠲᠦ᠍ ᠰᠢᠯᠵᠢᠭᠦᠯᠦᠨ ᠲᠤᠰᠢᠶᠠᠵᠤ ᠭᠦᠢᠴᠡᠳᠬᠡᠭᠦᠯᠦᠨ᠎ᠡ
    6. ᠵᠠᠷᠭᠤ᠎ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠰᠦᠢᠳᠬᠡᠯ ᠎ᠢ᠋ ᠪᠤᠴᠠᠭᠠᠬᠤ ᠨᠢ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠴᠠᠭᠠᠵᠠ᠎ᠶ᠋ᠢᠨ  ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌ ᠬᠦᠴᠦᠨ ᠲᠡᠢ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠡᠳᠦᠷ ᠎ᠡᠴᠡ ᠡᠬᠢᠯᠡᠨ 15 ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠬᠤ ᠡᠳᠦᠷ ᠎ᠦ᠋ᠨ ᠳᠣᠲᠣᠷ᠎ᠠ  ᠪᠠᠶᠡᠯᠡᠭᠦᠯᠦᠨ᠎ᠡ
    ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ᠂ ᠣᠷᠳᠣᠰ ᠬᠣᠲᠠ᠎ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠎ᠶ᠋ᠢᠨ ᠰᠢᠭᠦᠬᠦ ᠬᠣᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠨᠡᠩ ᠥᠨᠳᠥᠷ ᠪᠦᠲᠦᠮᠵᠢᠲᠡᠢ ᠂ ᠳᠥᠭᠥᠮ ᠲᠦᠳᠡ ᠂ ᠣᠶᠤᠨᠴᠢ ᠵᠠᠷᠭᠤ᠎ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠦᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠡ ᠎ᠶ᠋ᠢ ᠲᠠᠰᠤᠷᠠᠯᠲᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠰᠦᠪᠡᠭᠴᠢᠯᠡᠵᠦ ᠂ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠬᠦ ᠎ᠳ᠋ᠦ᠍ ᠨᠡᠩ  ᠳᠦᠭᠦᠮᠬᠡᠨ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠠᠪᠴᠠᠯ ᠎ᠢ᠋  ᠰᠦᠪᠡᠭᠴᠢᠯᠡᠵᠦ᠂ ᠣᠯᠠᠨ ᠲᠦᠮᠡᠨ  ᠳ᠋ᠦ᠍ ᠦᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠬᠦ ᠪᠡᠷ ᠴᠢᠷᠮᠠᠢᠬᠤ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃
 

ᠦᠨᠡᠯᠡᠬᠦ 0ᠦᠨᠡᠯᠡᠯᠲᠡ᠎ᠲᠠᠢ


( ᠨᠧᠲ ᠨᠠᠢᠵᠠ ᠵᠢᠨ ᠦᠨᠡᠯᠡᠯᠲᠡ᠎ᠨᠢ ᠵᠦᠪᠭᠡᠨ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠊ᠤ᠌ ᠬᠤᠪᠢ ᠭᠦᠮᠦᠨ ᠊ᠤ᠌ ᠦᠵᠡᠯᠲᠡ ᠲᠡᠳᠦᠢ᠂ ᠲᠤᠰ ᠨᠧᠲ ᠦᠷᠳᠡᠭᠡ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠊ᠤ᠌ ᠦᠵᠡᠯᠲᠡ ᠵᠢ ᠵᠦᠪᠱᠢᠶᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠤᠭᠳᠤ ᠪᠢᠱᠢ᠎ᠶᠤᠮ᠃ )