2019 ᠣᠨ ᠤ᠋ ᠰᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠮᠥᠴᠢᠷ ᠦ᠋ᠨ ᠲᠥᠰᠥᠪ ᠢ᠋ ᠢᠯᠡ ᠪᠣᠯᠭᠠᠭᠰᠠᠨ  ᠤ᠋ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠨᠥᠬᠥᠪᠥᠷᠢ ᠲᠣᠳᠣᠷᠬᠠᠢᠯᠠᠯᠲᠠ
2020.06.01 ᠲᠣᠰ ᠥᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠦ ᠨᠠᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ

      ᠡᠣᠯᠣᠰ ᠤ᠋ᠨ ᠥᠮᠴᠢᠯᠡᠯ ᠤ᠋ᠨ ᠡᠳ᠋ ᠬᠥᠷᠥᠩᠭᠡ ᠶ᠋ᠢ ᠡᠵᠡᠯᠡᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢᠳᠠᠯ ᠤ᠋ᠨ ᠲᠣᠳᠣᠷᠬᠠᠢᠯᠠᠯᠲᠠ ᠄

      2018 ᠣᠨ ᠤ᠋ 12 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶ᠋ᠢᠨ 31 ᠦ᠌ ᠡᠳᠦᠷ ᠪᠣᠯᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠂ ᠲᠤᠰ ᠰᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠮᠥᠴᠢᠷ ᠲᠦ᠍ ᠨᠡᠢᠲᠡ 37 ᠲᠡᠷᠭᠡ ᠪᠠᠢᠵᠤ ᠂ ᠡᠭᠦᠨ ᠳ᠋ᠦ᠍ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭᠵᠢᠭᠦᠯᠬᠦ ᠡᠭᠦᠷᠭᠡ ᠭᠦᠢᠴᠡᠳᠭᠡᠬᠦ ᠲᠡᠷᠭᠡ 18 ᠪᠠᠢᠵᠤ ᠂ ᠭᠣᠣᠯᠳᠠᠭᠤ ᠄ ᠠᠵᠢᠯ ᠢ᠋ᠶ᠋ᠠᠷ  ᠭᠠᠳᠠᠭᠰᠢ ᠭᠠᠷᠴᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭ  ᠰᠢᠢᠳᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠬᠦ  ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠳ᠋ᠦ᠍ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠨ᠎ᠡ ︔ ᠣᠨᠴᠠ ᠲᠥᠷᠥᠯ ᠦ᠋ᠨ ᠲᠤᠰᠭᠠᠢ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠦ᠋ᠨ  ᠮᠠᠰᠢᠨ 19 ᠂ ᠭᠣᠣᠯᠳᠠᠭᠤ ᠄ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ  ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌ ᠮᠠᠲ᠋ᠸᠷᠢᠶᠠᠯ  ᠢ᠋  ᠳᠠᠮᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠨ ᠬᠦᠷᠭᠡᠬᠦ᠂ ᠶᠠᠯᠠᠲᠠᠨ ᠢ᠋ ᠳᠠᠷᠤᠵᠤ ᠬᠦᠷᠭᠡᠬᠦ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠳ᠋ᠦ᠍ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠨ᠎ᠡ ᠃ ᠨᠢᠭᠡᠴᠢ  ᠥᠷᠲᠡᠭ  ᠨᠢ 50  ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠲᠥᠭᠥᠷᠢᠭ ᠡᠴᠡ  ᠳᠡᠭᠡᠭᠰᠢᠬᠢ ᠨᠡᠢᠳᠡᠮ  ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠬᠦ  ᠲᠥᠭᠦᠭᠡᠷᠦᠮᠵᠢ 1 ᠰᠠᠭᠤᠷᠢ (  ᠢᠵᠢ ) ᠪᠠᠢᠵᠤ ᠂ ᠭᠣᠣᠯᠳᠠᠭᠤ ᠥᠨᠳᠦᠷ ᠬᠤᠷᠳᠤᠴᠠᠲᠤ ᠨᠢᠭᠡ ᠴᠤᠭᠴᠠᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠬᠡᠪᠯᠡᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠳ᠋ᠢᠵᠢᠲ᠋ᠧᠯ ᠪᠤᠳᠤᠭᠲᠤ  ᠳᠠᠷᠤᠮᠠᠯ ᠲᠤᠰᠤᠨ ᠤ᠋ ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠸᠮ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠨ ᠠᠪᠬᠤ  ᠳ᠋ᠤ  ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠨ᠎ᠡ ᠂ 2017 ᠡᠣᠠ ᠠ᠋ᠴᠠ 0 ᠂ 00 ᠰᠠᠭᠤᠷᠢ (  ᠢᠵᠢ )  ᠨᠡᠮᠡᠭᠳᠡᠵᠡᠢ︔ ᠨᠢᠭᠡᠴᠢ  ᠥᠷᠲᠡᠭ ᠨᠢ 100 ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠲᠥᠭᠥᠷᠢᠭ ᠡᠴᠡ  ᠳᠡᠭᠡᠭᠰᠢᠬᠢ ᠲᠤᠰᠭᠠᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠡᠨ ᠦ᠌ ᠲᠥᠬᠥᠭᠡᠷᠦᠮᠵᠢ 0 ᠰᠠᠭᠤᠷᠢ ( ᠢᠵᠢ ) ᠪᠠᠢᠵᠤ ᠂ 2017 ᠣᠨ ᠤ᠋ ᠬᠢ ᠡᠴᠡ 1. 00 ᠰᠠᠭᠤᠷᠢ ( ᠢᠵᠢ ) ᠬᠠᠰᠤᠭᠳᠠᠵᠤ ᠂ ᠭᠣᠣᠯ  ᠰᠢᠯᠲᠠᠭᠠᠨ ᠨᠢ 2017 ᠣᠨ ᠳ᠋ᠤ᠌ 115 ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠲᠥᠭᠥᠷᠢᠭ ᠦ᠋ᠨ ᠳᠠᠯᠳᠠ ᠬᠥᠷᠥᠩᠭᠡ ᠶ᠋ᠢ ᠲᠤᠰᠭᠠᠢ ᠪᠡᠯᠡᠳᠭᠡᠯ ᠲᠥᠬᠥᠭᠡᠷᠦᠮᠵᠢ ᠳ᠋ᠦ᠍ ᠪᠣᠳᠣᠵᠤ  ᠣᠷᠤᠭᠤᠯᠤᠨ᠂ 2018 ᠣᠨ ᠳ᠋ᠤ᠌ ᠲᠣᠬᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠬᠠᠰᠤᠵᠠᠢ ᠃

              ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤ᠋ᠨ ᠥᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠣᠷᠣᠨ ᠤ᠋ ᠣᠷᠳᠣᠰ ᠬᠣᠲᠠ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠠᠷᠠᠳ ᠤ᠋ᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠶ᠋ᠢᠨ  ᠰᠢᠭᠦᠬᠦ ᠬᠣᠷᠢᠶ᠎ᠠ

               2020 ᠣᠨ ᠤ᠋ 5 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶ᠋ᠢᠨ 9 ᠦ᠌ ᠡᠳᠦᠷ

 

ᠦᠨᠡᠯᠡᠬᠦ 0ᠦᠨᠡᠯᠡᠯᠲᠡ ᠲᠠᠢ


( ᠨᠧᠲ ᠨᠠᠢᠵᠠ ᠵᠢᠨ ᠦᠨᠡᠯᠡᠯᠲᠡ ᠨᠢ ᠵᠦᠪᠭᠡᠨ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠊ᠤ᠌ ᠬᠤᠪᠢ ᠭᠦᠮᠦᠨ ᠊ᠤ᠌ ᠦᠵᠡᠯᠲᠡ ᠲᠡᠳᠦᠢ᠂ ᠲᠤᠰ ᠨᠧᠲ ᠦᠷᠳᠡᠭᠡ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠊ᠤ᠌ ᠦᠵᠡᠯᠲᠡ ᠵᠢ ᠵᠦᠪᠰᠢᠶᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠤᠭᠳᠤ ᠪᠢᠰᠢ ᠶᠤᠮ᠃ )