(2015)ᠤᠷᠳᠤᠰ  ᠤᠨ ᠢᠷᠭᠡᠨ ᠦ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠮᠡᠳᠡᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠷᠢᠬᠦᠨ ᠰᠢᠬᠦᠯᠲᠡ ᠶᠢᠨ  10 ᠨᠤᠮᠸᠠᠷ
2015.07.08 ᠲᠣᠰ ᠥᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠦ ᠨᠠᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ

ᠤᠷᠳᠤᠰ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠵᠡᠷᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠰᠢᠬᠦᠬᠦ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠵᠠᠷᠯᠠᠯ

     ᠮᠠᠨ ᠤ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠨ ᠠᠴᠠ 2015 ᠤᠨ ᠤ 07 ᠰᠠᠷᠠᠢᠨ 09 ᠡᠳᠦᠷ ᠦᠨ 09 ᠴᠠᠭ 35 ᠮᠢᠨᠦ᠋ᠲ ᠳᠦ ᠂ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠰᠢᠬᠦᠨ ᠳᠠᠰᠤᠯᠤᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠢᠩᠬᠢᠮ ᠳᠦ ᠦᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠢᠴᠢᠬᠠᠨ ᠭᠠᠯᠠᠭᠤ ᠬᠤᠪᠢ ᠤᠷᠤᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷᠲᠤ ᠺᠤᠮᠫᠠᠨᠢ ᠠᠴᠠ ᠳᠠᠯᠠᠳ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠵᠢᠩ ᠮᠸᠩ ᠠᠷᠠᠯᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷᠲᠤ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠴᠠᠯᠭᠠᠲᠤ ᠺᠤᠮᠫᠠᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠮᠳᠡᠭᠲᠦ  ᠡᠷᠬᠡ  ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠵᠢᠭᠤᠷᠠᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠢ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠶᠤᠰᠤᠭᠠᠷ ᠢᠯᠡ ᠰᠢᠭᠦᠨ ᠳᠠᠰᠤᠯᠤᠯᠲᠠ ᠬᠢᠨ᠎ᠠ ᠃

 

                                           

                                              ᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠳᠤᠯᠠ ᠤᠨᠴᠤᠭᠤᠢᠯᠠᠨ ᠵᠠᠷᠯᠠᠪᠠ

 

                                              2015 ᠤᠨ ᠤ 7ᠰᠠᠷᠠᠢᠨ 8 ᠡᠳᠦᠷ

   

                                              ᠰᠢᠬᠦᠨ ᠳᠠᠰᠤᠯᠠᠬᠤ ᠳᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ᠄ ᠾᠸ ᠵᠥᠩ ᠫᠢᠩ

                                              ᠰᠢᠬᠦᠨ ᠳᠠᠰᠤᠯᠠᠬᠤ ᠬᠡᠰᠢᠬᠦᠨ᠄ ᠯᠢᠥ ᠱᠤᠸᠠᠨ ᠳ᠋ᠦᠩ᠂ ᠵᠠᠩ ᠵᠢᠩ

                                              ᠳᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ᠄ ᠵᠠᠩ ᠸᠸᠨ

ᠦᠨᠡᠯᠡᠬᠦ 0ᠦᠨᠡᠯᠡᠯᠲᠡ ᠲᠠᠢ


( ᠨᠧᠲ ᠨᠠᠢᠵᠠ ᠵᠢᠨ ᠦᠨᠡᠯᠡᠯᠲᠡ ᠨᠢ ᠵᠦᠪᠭᠡᠨ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠊ᠤ᠌ ᠬᠤᠪᠢ ᠭᠦᠮᠦᠨ ᠊ᠤ᠌ ᠦᠵᠡᠯᠲᠡ ᠲᠡᠳᠦᠢ᠂ ᠲᠤᠰ ᠨᠧᠲ ᠦᠷᠳᠡᠭᠡ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠊ᠤ᠌ ᠦᠵᠡᠯᠲᠡ ᠵᠢ ᠵᠦᠪᠰᠢᠶᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠤᠭᠳᠤ ᠪᠢᠰᠢ ᠶᠤᠮ᠃ )