(2015)ᠤᠷᠳᠤᠰ  ᠤᠨ ᠢᠷᠭᠡᠨ ᠦ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠮᠡᠳᠡᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠷᠢᠬᠦᠨ ᠰᠢᠬᠦᠯᠲᠡ ᠶᠢᠨ  16 ᠨᠤᠮᠸᠠᠷ
2015.07.08 ᠲᠣᠰ ᠥᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠦ ᠨᠠᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ

ᠤᠷᠳᠤᠰ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠵᠡᠷᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠰᠢᠬᠦᠬᠦ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠵᠠᠷᠯᠠᠯ

     ᠮᠠᠨ ᠤ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠨ ᠠᠴᠠ 2015 ᠤᠨ ᠤ 07 ᠰᠠᠷᠠᠢᠨ 10 ᠡᠳᠦᠷ ᠦᠨ 11 ᠴᠠᠭ 02 ᠮᠢᠨᠦ᠋ᠲ ᠳᠦ ᠂ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠰᠢᠬᠦᠨ ᠳᠠᠰᠤᠯᠤᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠢᠩᠬᠢᠮ ᠳᠦ ᠦᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠢᠴᠢᠬᠠᠨ ᠭᠠᠯᠠᠭᠤ ᠬᠤᠪᠢ ᠤᠷᠤᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷᠲᠤ ᠺᠤᠮᠫᠠᠨᠢ ᠠᠴᠠ ᠤᠷᠳᠤᠰ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠹᠦ᠋ ᠬᠠᠢ ᠴᠠᠬᠢᠯᠭᠠᠨ ᠬᠡᠷ ᠦᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠯ ᠦᠨ ᠪᠦᠯᠦᠭᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷᠲᠤ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠴᠠᠯᠭᠠᠲᠤ ᠺᠤᠮᠫᠠᠨᠢ  ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠮᠳᠡᠭᠲᠦ  ᠡᠷᠬᠡ  ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠵᠢᠭᠤᠷᠠᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠢ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠶᠤᠰᠤᠭᠠᠷ ᠢᠯᠡ ᠰᠢᠭᠦᠨ ᠳᠠᠰᠤᠯᠤᠯᠲᠠ ᠬᠢᠨ᠎ᠠ ᠃

 

                                           

                                              ᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠳᠤᠯᠠ ᠤᠨᠴᠤᠭᠤᠢᠯᠠᠨ ᠵᠠᠷᠯᠠᠪᠠ

 

                                              2015 ᠤᠨ ᠤ 7ᠰᠠᠷᠠᠢᠨ 8 ᠡᠳᠦᠷ

   

                                              ᠰᠢᠬᠦᠨ ᠳᠠᠰᠤᠯᠠᠬᠤ ᠳᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ᠄ ᠾᠸ ᠵᠥᠩ ᠫᠢᠩ

                                              ᠰᠢᠬᠦᠨ ᠳᠠᠰᠤᠯᠠᠬᠤ ᠬᠡᠰᠢᠬᠦᠨ᠄ ᠯᠢᠥ ᠱᠤᠸᠠᠨ ᠳ᠋ᠦᠩ᠂ ᠵᠠᠩ ᠵᠢᠩ

                                              ᠳᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ᠄ ᠵᠠᠩ ᠸᠸᠨ

ᠦᠨᠡᠯᠡᠬᠦ 0ᠦᠨᠡᠯᠡᠯᠲᠡ ᠲᠠᠢ


( ᠨᠧᠲ ᠨᠠᠢᠵᠠ ᠵᠢᠨ ᠦᠨᠡᠯᠡᠯᠲᠡ ᠨᠢ ᠵᠦᠪᠭᠡᠨ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠊ᠤ᠌ ᠬᠤᠪᠢ ᠭᠦᠮᠦᠨ ᠊ᠤ᠌ ᠦᠵᠡᠯᠲᠡ ᠲᠡᠳᠦᠢ᠂ ᠲᠤᠰ ᠨᠧᠲ ᠦᠷᠳᠡᠭᠡ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠊ᠤ᠌ ᠦᠵᠡᠯᠲᠡ ᠵᠢ ᠵᠦᠪᠰᠢᠶᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠤᠭᠳᠤ ᠪᠢᠰᠢ ᠶᠤᠮ᠃ )