ᠵᠠᠷᠯᠠᠯ
2015.07.28 ᠲᠣᠰ ᠥᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠦ ᠨᠠᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ

 ᠮᠠᠨ ᠤ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠨ ᠠᠴᠠ 2016 ᠤᠨ ᠤ 8 ᠰᠠᠷᠠᠢᠨ 2 ᠡᠳᠦᠷ ᠦᠨ ᠦᠳᠡ ᠶᠢᠨ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠶᠢᠰᠦᠨ ᠴᠠᠭ ᠲᠤ ᠤᠷᠳᠤᠰ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠵᠡᠷᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠰᠢᠬᠦᠬᠦ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠲᠦᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠪᠬᠤᠷ ᠤᠨ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠰᠢᠬᠦᠬᠦ ᠲᠢᠩᠬᠢᠮ ᠳᠦ ᠵᠠᠭᠠᠯᠳᠤᠭᠴᠢ ᠵᠠᠩ ᠭᠤᠸᠠᠩ ᠱᠸᠩ ᠂ ᠯᠢ ᡁᠢ ᠰᠢᠶᠠᠩ ᠂ ᠬᠤᠤ ᠸᠸᠢ ᠵᠢᠶᠦ᠋ᠨ ᠡᠴᠡ ᠤᠷᠳᠤᠰ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠶᠥᠩ ᠱᠦᠨ ᠨᠡᠭᠦᠷᠡᠰᠦᠨ ᠺᠤᠮᠫᠠᠨᠢ ᠂ ᠨᠢᠩᠰᠢᠶᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠶᠠᠩ ᠢᠥᠢ ᠮᠠᠰᠢᠨᠴᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠢᠨᠵᠧᠨᠧᠷᠢᠩ ᠦᠨ ᠺᠤᠮᠫᠠᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠳᠦᠭᠡᠨ ᠪᠠᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠢᠨᠵᠧᠨᠧᠷᠢᠩ ᠦᠨ ᠠᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠵᠢᠭᠤᠷᠠᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠢ ᠢᠯᠡ ᠪᠡᠷ ᠰᠢᠬᠦᠨ ᠳᠠᠰᠤᠯᠤᠯᠲᠠ ᠬᠢᠨ᠎ᠠ ᠂ ᠨᠢᠩᠰᠢᠶᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠶᠠᠩ ᠢᠥᠢ ᠮᠠᠰᠢᠨᠴᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠢᠨᠵᠧᠨᠧᠷᠢᠩ ᠦᠨ ᠺᠤᠮᠫᠠᠨᠢ  ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠳᠤ ᠳᠤᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠲᠦᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠭᠴᠢ ᠰᠥᠩ ᠰᠢᠶᠠᠩ ᠢᠥᠢ ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠤᠨ ᠤ ᠬᠤᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠬᠢᠨᠳᠠᠨ ᠳᠤ ᠰᠢᠳᠬᠡᠯ ᠭᠦᠢᠴᠡᠳᠬᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢᠬᠤ ᠤᠴᠢᠷ ᠠᠴᠠ ᠰᠢᠬᠦᠯᠲᠡ ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠬᠦ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠢ ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ  ᠤᠨ ᠦᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠤᠨ ᠤ ᠬᠤᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠬᠢᠨᠳᠠᠨ ᠳᠤ ᠰᠢᠯᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ (2016 ᠤᠨ ᠤ ᠳᠠᠬᠢ ᠰᠠᠷᠠᠢᠨ 2 ᠡᠳᠦᠷ ᠰᠢᠬᠦᠯᠲᠡ ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠨ᠎ᠠ)᠃ ᠳᠠᠭᠠᠴᠢᠯᠠᠵᠤ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ ᠰᠢᠭᠦᠭᠴᠢ ᠄ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠴᠢᠮᠭ᠌᠂ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠬᠤ ᠤᠳᠠᠰᠤ ᠄ 13704770570 ᠂ 17604776564

           

       ᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠳᠤᠯᠠ ᠤᠨᠴᠤᠭᠤᠢᠯᠠᠨ ᠵᠠᠷᠯᠠᠪᠠ

                           

                                      ᠤᠷᠳᠤᠰ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠰᠢᠬᠦᠬᠦ ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ

                                      2016ᠤᠨ ᠤ 7 ᠰᠠᠷᠠᠢᠨ 28 ᠡᠳᠦᠷ

ᠦᠨᠡᠯᠡᠬᠦ 0ᠦᠨᠡᠯᠡᠯᠲᠡ ᠲᠠᠢ


( ᠨᠧᠲ ᠨᠠᠢᠵᠠ ᠵᠢᠨ ᠦᠨᠡᠯᠡᠯᠲᠡ ᠨᠢ ᠵᠦᠪᠭᠡᠨ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠊ᠤ᠌ ᠬᠤᠪᠢ ᠭᠦᠮᠦᠨ ᠊ᠤ᠌ ᠦᠵᠡᠯᠲᠡ ᠲᠡᠳᠦᠢ᠂ ᠲᠤᠰ ᠨᠧᠲ ᠦᠷᠳᠡᠭᠡ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠊ᠤ᠌ ᠦᠵᠡᠯᠲᠡ ᠵᠢ ᠵᠦᠪᠰᠢᠶᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠤᠭᠳᠤ ᠪᠢᠰᠢ ᠶᠤᠮ᠃ )