ᠲᠥᠪ ᠲᠸᠯᠸᠢᠰ ᠤᠨ ᠤᠷᠢᠳ ᠤᠨ ᠬᠥᠲᠦᠯᠦᠭᠴᠢ ᠷᠦᠢ ᠴᠸᠩ ᠭᠠᠩ ᠤᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠤᠳᠠᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠰᠢᠭᠦᠯᠲᠡ ᠡᠬᠢᠯᠡᠨ᠎ᠡ
2016.04.13 ᠲᠣᠰ ᠥᠷᠲᠡᠭᠡᠨ᠎ᠦ ᠨᠠᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ

2014  ᠤᠨ ᠤ7 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ10  ᠤ ᠡᠳᠦᠷ ᠂ ᠪᠡᠭᠡᠵᠢᠩ ᠦᠨ ᠡᠭᠦᠯᠡᠷᠬᠡᠭ ᠂ ᠲᠥᠪ ᠲᠧᠯᠸᠢᠰ ᠦᠨ ᠨᠡᠷᠡᠲᠦ ᠬᠥᠲᠥᠯᠥᠭᠴᠢ ᠷᠦᠢ ᠴᠧᠩ ᠭᠠᠩ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ ᠲᠡᠶ ᠪᠢᠴᠢᠯ ᠪᠦᠷᠭᠡ ᠲᠤᠰ ᠡᠳᠦᠷ ᠣᠷᠤᠢ  ᠶᠢᠨ20 ᠴᠠᠭ30ᠮᠢᠨᠤᠲ ᠳᠤ ᠵᠣᠭᠰᠤᠪᠠ᠃  ᠥᠨᠦᠳᠦᠷ ᠪᠠᠷᠤᠭ ᠡᠳᠦᠷ ᠪᠦᠷᠢ ᠪᠢᠴᠢᠯ  ᠪᠦᠷᠭᠡ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠯ ᠨᠡᠢᠲᠡᠯᠡᠳᠡᠭ ᠵᠤᠷᠰᠢᠯ ᠲᠠᠢ ᠷᠦᠢ ᠴᠧᠩ ᠭᠠᠩ ᠠᠵᠢᠯ ᠤᠨ  ᠢᠶᠡᠨ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ  ᠲᠠᠢ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠳᠠᠯ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠪᠢᠴᠢᠯ  ᠪᠦᠷᠭᠡ  《 ᠵᠢᠨᠠᠨ ᠬᠣᠲᠠ  ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠵᠢᠯ ᠭᠠᠷᠤᠶ  ᠬᠡᠷᠡᠭᠵᠢᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠲᠠᠸᠠᠷ ᠤᠨ ᠭᠡᠷ ᠪᠠᠶᠢᠰᠢᠩ ᠢ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠨ ᠠᠪᠬᠤ  ᠶᠢ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷᠯᠠᠬᠤ ᠲᠥᠷᠥ  ᠶᠢᠨ ᠪᠣᠳᠣᠯᠭ᠎ᠠ  ᠶᠢ ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠶᠣᠰᠣᠭᠠᠷ ᠬᠦᠴᠦᠨ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠣᠯᠭᠠᠪᠠ ᠂  ᠪᠠᠭᠠᠬᠠᠨ ᠪᠠᠢᠭᠠᠳ ᠰᠢᠭᠤᠳ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠭᠡ ᠳᠤ ᠵᠤᠯᠭᠠᠶ᠎ᠠ᠂ ᠨᠠᠶᠢᠵᠢ ᠨᠠᠷ ᠡ ︕ 》

ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠡᠳᠦᠷ ᠨᠢ ᠂ ᠨᠡᠷᠡᠲᠦ ᠬᠥᠲᠥᠯᠥᠭᠴᠢ ᠷᠦᠢ ᠴᠧᠩ ᠭᠠᠩ ᠭᠡᠨᠡᠳᠲᠡ 《 ᠰᠤᠷᠠᠭ ᠦᠭᠡᠢ》 ᠪᠣᠯᠪᠠ᠃ 2014 ᠣᠨ ᠤ ᠵᠤᠨ ᠂ ᠷᠦᠢ ᠴᠧᠩ ᠭᠠᠩ  ᠡᠴᠡ ᠪᠤᠰᠤᠳ᠂ ᠲᠥᠪ ᠦᠨ ᠲᠧᠯᠸᠢᠰ ᠬᠣᠷᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠴᠥᠭᠡᠨ ᠪᠤᠰᠤ ᠬᠥᠲᠥᠯᠥᠭᠴᠢ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠠᠵᠢᠯᠲᠠᠳ ᠴᠥᠮ 《  ᠰᠤᠷᠠᠭ ᠦᠭᠡᠢ》 ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ ᠃

ᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠲᠥᠪ ᠲᠧᠯᠸᠢᠰ ᠦᠨ ᠠᠵᠢᠯᠲᠠᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠰᠤᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠤ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠵᠢᠯ ᠰᠢᠬᠠᠮ ᠤᠨ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠂ 《 ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ  ᠶᠢᠨ ᠡᠵᠡᠩᠨᠡᠯᠲᠡ  ᠶᠢᠨ ᠰᠣᠨᠢᠨ 》  ᠤ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢᠯᠠᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠣᠶᠢᠯᠠᠭᠠᠵᠤ ᠮᠡᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠢᠶᠡᠷ ᠂ ᠲᠥᠪ ᠲᠧᠯᠸᠢᠰ ᠦᠨ ᠢᠯᠵᠠᠷᠠᠮᠠᠯ  ᠪᠠᠢᠳᠠᠯ ᠤᠳᠠᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠰᠢᠭᠦᠬᠦ  ᠬᠣᠷᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠰᠢᠭᠦᠨ ᠰᠢᠶᠳᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠬᠦ  ᠶᠠᠪᠤᠴᠠ ᠳᠤ ᠣᠷᠤᠬᠤ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠣᠶᠢᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠂ 《 ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠡᠵᠡᠩᠨᠡᠯᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠣᠨᠢᠨ 》  ᠤ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢᠯᠠᠭᠴᠢ ᠭᠢᠷᠢᠨ ᠮᠤᠵᠢ  ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠭᠦᠬᠦ ᠬᠣᠷᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠧᠮ ᠦᠨ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠭᠣᠣᠯ ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠡᠴᠡ ᠣᠶᠢᠯᠠᠭᠠᠵᠤ ᠮᠡᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠨᠢ ᠂ 34 ᠵᠦᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠡᠴᠡ29 ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠢ ᠨᠢ ᠨᠢᠭᠡᠨᠲᠡ ᠰᠢᠯᠵᠢᠭᠦᠯᠦᠨ ᠢᠷᠡᠵᠦ᠂ ᠤᠳᠠᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠰᠢᠭᠦᠬᠦ ᠶᠠᠪᠤᠴᠠ ᠳᠤ ᠣᠷᠤᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠯ᠎ᠡ ᠃

ᠲᠡᠷᠡᠬᠦ ᠠᠭᠠᠭᠢᠮ᠎ᠠ ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠨ ᠵᠤᠨ ᠤ ᠡᠳᠦᠷ ᠂ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠢ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠭᠠᠬᠤ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠳᠠᠯ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠰᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠮᠥᠴᠢᠷ ᠮᠠᠰᠢ ᠶᠠᠭᠠᠷᠠᠤ ᠪᠠᠢᠯ᠎ᠠ᠃ 《 ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ  ᠶᠢᠨ ᠡᠵᠡᠩᠨᠡᠯᠲᠡ》 ᠶᠢᠨ ᠰᠣᠨᠢᠨ ᠤ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢᠯᠠᠭᠴᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠦᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠤᠢᠷᠡᠲᠤᠭᠰᠠᠨ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠳᠠᠯ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠬᠥᠮᠦᠰ ᠡᠴᠡ ᠣᠶᠢᠯᠠᠭᠠᠵᠤ ᠮᠡᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠨᠢ ᠂ ᠲᠥᠪ ᠲᠧᠯᠸᠢᠰ ᠦᠨ ᠠᠵᠢᠯᠳᠠᠨ ᠤ ᠣᠨᠴᠠᠭᠠᠶ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠡᠴᠡ ᠪᠣᠯᠵᠤ᠂ ᠪᠠᠰᠠ ᠣᠯᠠᠨ ᠠᠷᠪᠢᠨ ᠺᠢᠨᠣ᠋ ᠲᠧᠯᠸᠢᠰ ᠦᠨ ᠣᠳᠣᠨ ᠲᠠᠢ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠳᠠᠵᠤ ᠂ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠰᠢᠶᠳᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠬᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠪᠡᠭᠡᠵᠢᠩ ᠳᠦ ᠲᠠᠨᠭᠨᠠᠨ ᠰᠢᠳᠬᠡᠬᠦ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠺᠢᠨᠣ᠋ ᠲᠧᠯᠸᠢᠰ ᠦᠨ ᠣᠳᠣᠨ ᠳᠤ ᠲᠠᠰᠤᠷᠠᠯᠳᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠮᠡᠳᠡᠭᠳᠠᠯ ᠬᠦᠷᠭᠡᠨ ᠳᠠᠭᠤᠳᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠴᠠᠭᠠᠯᠲᠠ ᠳᠤ ᠬᠠᠮᠵᠢᠯᠴᠠᠭᠤᠯᠪᠠ᠃

ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠲᠦ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ  ᠨᠢ ᠭᠦᠢᠬᠡᠨ  ᠣᠳᠤᠳ ᠬᠠᠮᠵᠢᠯᠴᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠭᠠᠯᠲᠠ ᠬᠢᠭᠰᠡᠨ ᠦ  ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠴᠠᠵᠤ ᠂ ᠷᠦᠢ ᠴᠧᠩ ᠭᠠᠩ ᠂  ᠭᠦᠸᠸ ᠵᠧᠨ ᠰᠢ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠬᠥᠮᠦᠰ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠪᠤᠴᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠪᠡᠷᠬᠡᠲᠡᠶ  ᠪᠠᠢᠯ᠎ᠠ᠃

 

2013 ᠣᠨ ᠤ 12 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 20  ᠤ ᠡᠳᠦᠷ ᠂ ᠲᠥᠪ ᠦᠨ ᠰᠠᠬᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠲᠤ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠭᠠᠬᠤ ᠬᠣᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠬᠢᠨᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠭᠠᠬᠤ ᠶᠠᠮᠤᠨ ᠤ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶᠡᠨ ᠦ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡ  ᠶᠢ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠯᠡᠪᠡᠯ ᠂ ᠲᠥᠪ ᠦᠨ ᠭᠠᠵᠢᠭᠤ ᠨᠣᠮᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠢ ᠰᠡᠷᠭᠡᠶᠢᠯᠡᠬᠦ ᠪᠠ ᠰᠢᠶᠳᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠬᠦ ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ ᠳᠤᠭᠤᠶᠢᠯᠠᠩ ᠤᠨ ᠳᠡᠳ᠋ ᠳᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠂ ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠭᠡᠷ ᠦᠨ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠭᠴᠢ ᠂ ᠳᠣᠲᠣᠭᠠᠳᠤ  ᠶᠢ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠶᠠᠮᠤᠨ ᠤ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠬᠣᠷᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠳᠡᠳ᠋ ᠱᠦᠵᠢ ᠂ ᠳᠡᠳ᠋ ᠰᠠᠶᠢᠳ ᠯᠢ ᠳ᠋ᠦᠩ ᠱᠸᠩ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠴᠠᠭᠠᠵᠠ ᠰᠠᠬᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠲᠤ  ᠶᠢ ᠬᠦᠨᠳᠦ ᠨᠣᠴᠢᠲᠠᠶ  ᠵᠥᠷᠢᠴᠡᠵᠦ ᠂ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠠ  ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠭᠠᠯᠲᠠ  ᠶᠢ ᠬᠦᠯᠢᠶᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠃ 1978 ᠤᠨ ᠡᠴᠡ2000ᠤᠨ ᠬᠦᠷᠲᠡᠯ᠎ᠡ ᠂ ᠯᠢ ᠳ᠋ᠦᠩ ᠱᠧᠩ ᠡᠩ ᠦᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢᠯᠠᠨ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠠᠵᠢᠯᠲᠠᠨ ᠡᠴᠡ ᠲᠥᠪ ᠦᠨ ᠲᠧᠯᠸᠢᠰ ᠬᠣᠷᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠳᠡᠳ᠋ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠨ ᠳᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ ‍ ᠶᠢᠨ  ᠲᠤᠰᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶᠡᠨ ᠳᠦ  ᠬᠦᠷᠪᠡ ᠃ ᠲᠥᠪ ᠲᠧᠯᠸᠢᠰ  ᠲᠤ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠂ ᠯᠢ ᠳ᠋ᠦᠩ ᠱᠧᠩ  ᠮᠠᠰᠢ ᠤᠯᠠᠨ ᠲᠥᠪ ᠲᠧᠯᠸᠢᠰ ᠦᠨ ᠱᠠᠪᠢ ᠲᠠᠢ ᠪᠣᠯᠪᠠ ᠃

ᠯᠢ ᠳ᠋ᠦᠩ ᠱᠧᠩ ᠬᠠᠤᠯᠢ  ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠣᠷ ᠲᠤ ᠤᠨᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠣᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠂ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠰᠢᠶᠳᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠬᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ  ᠶᠢᠨ ᠲᠥᠪ ᠲᠧᠯᠸᠢᠰ ᠦᠨ ᠠᠵᠢᠯᠲᠠᠨ  ᠢ ᠲᠠᠩᠨᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠭᠠᠬᠤ ᠠᠵᠢᠯ ᠴᠤ ᠲᠠᠰᠤᠷᠠᠯᠳᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠲᠦᠯᠬᠢᠨ  ᠤᠷᠤᠭᠰᠢᠯᠠᠪᠠ ᠃ 2014  ᠤᠨ ᠤ5 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ31 ᠤ ᠡᠳᠦᠷ ᠂ ᠲᠥᠪ ᠲᠧᠯᠸᠢᠰ ᠦᠨ ᠡᠳ᠋ ᠦᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠶ  ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠪᠠᠭ ᠤᠨ ( ᠲᠥᠪ ᠲᠧᠯᠸᠢᠰ ᠦᠨ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠰᠤᠪᠠᠭ) ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠶ ᠵᠠᠬᠢᠷᠤᠭᠴᠢ ᠭᠦᠸᠸ ᠵᠧᠨ ᠱᠢ ᠭᠢᠷᠢᠨ ᠮᠤᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠭᠠᠬᠤ ᠬᠣᠷᠢᠶᠠᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠷᠢᠪᠴᠢᠯᠠᠭᠳᠠᠪᠠ᠃ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠡᠳᠦᠷ ᠨᠢ ᠂ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠭᠠᠬᠤ ᠬᠣᠷᠢᠶᠠᠨ ᠡᠴᠡ᠂ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠭᠠᠬᠤ  ᠪᠠᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠡᠴᠡ ᠬᠡᠭᠡᠯᠢ ᠢᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠶᠠᠯ᠎ᠠ ᠬᠢᠭᠰᠡᠨ ᠰᠡᠵᠢᠭᠲᠡᠶ ᠭᠡᠵᠦ᠂ ᠲᠥᠪ ᠲᠧᠯᠸᠢᠰ ᠦᠨ ᠡᠳ᠋ ᠦᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠶ  ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠪᠠᠭ ᠤᠨ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠶ ᠬᠢᠨᠠᠭᠴᠢ  ᠭᠦᠸᠸ ᠵᠧᠨ ᠱᠢ ᠂  ᠹᠢᠯᠢᠮ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠭᠴᠢ  ᠲᠢᠶᠠᠨ ᠯᠢ ᠡᠥ  ᠶᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠳᠠᠩᠰᠠᠯᠤᠨ ᠪᠠᠢᠴᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠠᠯᠪᠠᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠ  ᠶᠢᠨ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠠᠪᠴᠠᠶ ᠃ ᠲᠤᠰ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠦᠨ ᠳᠡᠩᠨᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠭᠠᠬᠤ ᠠᠵᠢᠯ ᠣᠳᠣ ᠶᠠᠭ ᠶᠠᠪᠤᠭᠳᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠃

ᠤᠷᠳᠤ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠲᠥᠪ ᠲᠧᠯᠸᠢᠰ ᠦᠨ ᠵᠠᠷ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡ ᠶᠢ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠴᠠᠭᠰᠠᠨ ᠭᠦᠸᠸ ᠵᠧᠨ ᠱᠢ᠂ ᠯᠢ ᠳ᠋ᠦᠩ ᠱᠧᠩ ᠲᠠᠢ ᠴᠥᠮ ᠱᠠᠨᠳᠦ᠋ᠩ ᠦᠨ ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠶᠤᠮ ᠃  ᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠬᠦᠴᠢᠷᠲᠠᠢ ᠭᠦᠸᠸ ᠵᠧᠨ ᠱᠢ ᠱᠠᠨᠳᠦ᠋ᠩ ᠮᠤᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠸᠸᠨ ᠱᠠᠩ ᠰᠢᠶᠠᠨ ᠳᠤ ᠲᠥᠷᠦᠪᠡ ᠂ 1981 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠱᠠᠨᠳᠦ᠋ᠩ ᠶᠡᠬᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠳᠤ ᠰᠢᠯᠭᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠣᠷᠣᠪᠠ ᠃ 1985 ᠣᠨ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠳᠤ ᠂ ᠭᠦᠸᠸ ᠵᠧᠨ ᠱᠢ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠲᠤ ᠣᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠡᠴᠡ ᠬᠣᠢᠰᠢ ᠸᠢᠶᠸᠲ᠋ᠨᠠᠮ ᠤᠨ  ᠪᠠᠢᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠃ 1987 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠂  ᠳᠠᠢᠨ ᠦ ᠰᠢᠯᠭᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢ ᠲᠤᠭᠤᠯᠤᠬᠰᠠᠨ ᠭᠦᠸᠸ ᠵᠧᠨ  ᠱᠢ ᠯᠠᠨᠵᠧᠦ ᠶᠡᠬᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠳᠤ ᠰᠢᠯᠭᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠣᠷᠣᠵᠤ ᠂ ᠰᠤᠳᠤᠯᠬᠤ ᠰᠤᠷᠤᠭᠴᠢ ᠦᠵᠡᠪᠡ ᠃ ᠠᠰᠫᠢᠷᠠᠨᠲ ᠤᠨ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠂ ᠭᠦᠸᠸ ᠵᠧᠨ ᠱᠢ ᠠᠪᠢᠶᠠᠰ ᠴᠢᠳᠠᠪᠤᠷᠢ  ᠪᠡᠨ ᠭᠦᠢᠴᠡᠳ  ᠪᠠᠳᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠂ ᠬᠡᠳᠦᠨ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠥᠭᠦᠯᠡᠯ ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠃ 1990 ᠣᠨ ᠤ 7 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠂ ᠭᠦᠸᠸ ᠵᠧᠨ  ᠱᠢ ᠠᠰᠫᠢᠷᠠᠨᠲ  ᠢᠶᠡᠷ ᠲᠡᠭᠦᠰᠦᠭᠰᠡᠨ ᠦ ᠲᠡᠷᠡᠭ᠎ᠠ ᠂ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠷᠠᠳᠢᠣ᠋ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠭᠡ ᠺᠢᠨᠣ᠋ ᠲᠧᠯᠸᠢᠰ ᠦᠨ ᠶᠠᠮᠤᠨ ᠤ ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠲᠢᠩᠬᠢᠮ ᠦᠨ ᠨᠠᠷᠢᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠴᠢ ᠪᠡᠷ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠪᠠ ᠃ 1992 ᠤᠨ ᠤ12 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠂ ᠲᠡᠷᠡ ᠲᠥᠪ ᠲᠧᠯᠸᠢᠰ ᠦᠨ ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠶ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠯᠲᠡᠰ  ᠤᠨ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢᠯᠠᠭᠴᠢ ᠠᠵᠢᠯ ᠳᠤ ᠰᠢᠯᠵᠢᠵᠦ ᠂ 22 ᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠲᠥᠪ ᠲᠧᠯᠸᠢᠰ ᠦᠨ ᠠᠵᠢᠯ ᠢᠶᠡᠷ ᠡᠬᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠭᠦᠸᠸ ᠵᠧᠨ ᠱᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠢ ᠲᠥᠪ ᠲᠧᠯᠸᠢᠰ ᠲᠤ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠭᠰᠠᠨ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠤᠨᠤᠯ ᠪᠤᠶᠤ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠡᠷ ᠬᠢ ᠠᠮᠵᠢᠯᠲᠠ ᠶᠢ ᠦᠭᠡᠢᠰᠬᠡᠬᠦ ᠶᠢᠨ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠢᠯ᠎ᠠ ᠃ 1997 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠂ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ  ᠨᠡᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ《 ᠲᠧᠯᠸᠢᠰ ᠰᠤᠪᠠᠭ ᠤᠨ ᠡᠬᠢ ᠪᠠᠶᠠᠯᠢᠭ  ᠤᠨ ᠪᠦᠬᠦᠯᠢ ᠴᠣᠭᠴᠠ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠨᠠᠷᠲᠠᠶ ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠨ  ᠬᠥᠭᠵᠢᠭᠦᠯᠬᠦ ᠶᠢ ᠲᠤᠷᠰᠢᠨ ᠥᠭᠦᠯᠡᠬᠦ》 ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠨᠢ ᠂ ᠲᠥᠪ ᠲᠧᠯᠸᠢᠰ ᠦᠨ ᠢᠯᠠ ᠪᠤᠰᠤ ᠪᠠᠯᠠ ᠬᠥᠷᠦᠩᠭᠡ ᠶᠢ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠪᠠ ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠨ ᠠᠰᠢᠭᠯᠠᠬᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠠᠩᠬ᠎ᠠ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠥᠭᠦᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠰᠡᠭᠦᠯᠡᠷ ᠨᠢ ᠪᠠᠰᠠ ᠣᠯᠠᠨ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠧᠯᠸᠢᠰ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠭᠡ ᠤᠨ ᠰᠤᠳᠤᠯᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠦᠷᠢᠶᠡᠨ ᠳᠦ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠵᠡᠶ ᠃ 2001 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠂ ᠭᠦᠸᠸ ᠵᠧᠨ ᠱᠢ ᠲᠥᠪ ᠲᠧᠯᠸᠢᠰ ᠦᠨ ᠵᠠᠷ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠬᠡᠯᠲᠡᠰ ᠦᠨ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠰᠢᠶᠠᠯ ᠢ ᠡᠭᠦᠷᠭᠡᠯᠡᠵᠦ ᠂ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠲᠤᠰᠢᠶᠠᠯ  ᠡᠭᠦᠷᠭᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠡᠴᠡ ᠡᠬᠢᠯᠡᠨ ᠲᠥᠪ ᠲᠧᠯᠸᠢᠰ ᠦᠨ ᠵᠠᠷ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡ ᠲᠦᠷᠭᠡᠨ ᠢᠶᠡᠷ ᠥᠰᠪᠡ᠃

ᠭᠦᠸᠸ ᠵᠧᠨ ᠱᠢ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠬᠥᠮᠦᠰ ᠤᠨ ᠪᠠᠷᠢᠪᠴᠢᠯᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢ᠂ ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠶᠢᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠡᠲᠡᠭᠡᠳ  ᠲᠤ ᠮᠠᠰᠢ ᠶᠡᠬᠡ ᠲᠤᠰᠬᠠᠯ  ᠭᠠᠷᠭᠠᠪᠠ ᠃ ᠲᠥᠪ ᠲᠧᠯᠸᠢᠰ ᠦᠨ ᠡᠳ᠋ ᠦᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠶ  ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠪᠠᠭ ᠤᠨ ᠬᠥᠲᠥᠯᠥᠭᠴᠢ ᠷᠦᠢ ᠴᠧᠩ ᠭᠠᠩ  ᠤᠨ ᠪᠠᠷᠢᠪᠴᠢᠯᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢ᠂ ᠠᠷᠠᠳ ᠢᠷᠭᠡᠳ ᠦᠨ ᠠᠩᠬᠠᠷᠤᠯ ᠢ ᠨᠡᠩ ᠢᠯᠡᠭᠦᠦ ᠳᠠᠲᠠᠪᠠ᠃ ᠭᠦᠸᠸ ᠵᠧᠨ ᠱᠢ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠳᠠᠯ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠰᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠮᠥᠴᠢᠷ ᠦᠨ ᠬᠢᠨ ᠳᠤ ᠡᠵᠡᠮᠳᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠠᠨ ᠤ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠂ 2014  ᠤᠨ ᠤ6 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ3 ᠤ ᠡᠳᠦᠷ ᠷᠦᠢ ᠴᠧᠩ ᠭᠠᠩ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠪᠢᠴᠢᠯ ᠪᠦᠷᠭᠡ  ᠨᠡᠢᠲᠡᠯᠡᠪᠡ  ᠄《 【ᠡᠷᠲᠡᠨ ᠦ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠳᠢᠶᠠᠨᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠶᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ 】 ᠬᠠᠨ ᠱᠠᠨ ᠱᠢ ᠳ᠋ᠸ  ᠡᠴᠡ᠄ ᠶᠢᠷᠲᠢᠨᠴᠦ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠨᠠᠲᠠ ᠶᠢ ᠵᠢᠮᠡᠯᠡᠵᠦ ᠂   ᠳᠠᠷᠤᠯᠠᠵᠤ ᠂  ᠭᠤᠲᠤᠭᠠᠵᠤ ᠂  ᠡᠯᠡᠭᠯᠡᠵᠦ ᠂ ᠬᠥᠩᠭᠡᠪᠴᠢᠯᠡᠵᠦ ᠂ ᠬᠠᠭᠤᠷᠴᠤ ᠂   ᠳᠤᠤᠷᠰᠢᠶᠠᠪᠠᠯ ᠬᠡᠷᠬᠢᠪᠡᠯ ᠵᠣᠬᠢᠬᠤ ᠪᠤᠢ︖  ᠭᠡᠵᠦ ᠠᠰᠠᠭᠤᠪᠠ᠂ ᠱᠢ ᠳ᠋ᠸ ᠢᠨᠢᠶᠡᠨ ᠥᠭᠦᠯᠡᠷᠦᠨ ᠄ ᠵᠥᠪᠬᠡᠨ ᠲᠡᠰᠪᠥᠷᠢᠯᠡᠵᠦ᠂ ᠨᠠᠢᠷ ᠲᠠᠯᠪᠢᠵᠤ᠂ ᠵᠠᠢᠯᠠᠵᠤ᠂ ᠠᠶ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠳᠠᠭᠠᠭᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠬᠥᠯᠢᠴᠡᠵᠦ᠂ ᠬᠦᠨᠳᠦᠳᠬᠡᠵᠦ᠂ ᠬᠠᠢᠬᠤᠷᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠢᠵᠤ᠂ ᠬᠡᠳᠦᠨ ᠵᠢᠯ ᠦᠩᠭᠡᠷᠡᠭᠰᠠᠨ ᠤ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠴᠢ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠡᠷᠭᠢᠵᠦ ᠦᠵᠡ ᠭᠡᠪᠡ ᠃ 》  ᠡᠨᠡᠬᠦ ᠪᠢᠴᠢᠯ ‍  ᠪᠦᠷᠭᠡ ᠨᠢ  ᠲᠥᠪ ᠲᠧᠯᠸᠢᠰ ᠦᠨ ᠡᠳ᠋ ᠦᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠶ  ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠪᠠᠭ ᠤᠨ ᠬᠥᠲᠥᠯᠥᠭᠴᠢ ᠷᠦᠢ ᠴᠧᠩ ᠭᠠᠩ  ᠤᠨ ᠭᠦᠸᠸ ᠵᠧᠨ ᠱᠢ ᠪᠠᠷᠢᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠤ ᠳᠠᠷᠠᠭᠠᠬᠢ ᠡᠯᠳᠡᠪ  ᠦᠨ ᠴᠤᠤᠷᠬᠠᠯ ᠳᠤ ᠬᠢᠭᠰᠡᠨ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤ ᠲᠤᠰᠬᠠᠯ ᠬᠡᠵᠦ ᠦᠵᠡᠭᠳᠡᠪᠡ ᠃ ᠭᠡᠲᠡᠯ᠎ᠡ ᠨᠢᠭᠡ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠂ ᠷᠦᠢ ᠴᠧᠩ ᠭᠠᠩ ᠪᠠᠰᠠ ᠪᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠣᠯᠤᠯ᠎ᠠ ᠃ ᠷᠦᠢ ᠴᠧᠩ ᠭᠠᠩ ᠡᠯ᠎ᠡ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠳᠤᠰᠢᠶᠠᠯᠲᠠᠳ   ᠢ ᠮᠠᠰᠢ ᠠᠷᠪᠢᠨ  ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢᠯᠠᠵᠤ᠂ ᠪᠢᠴᠢᠯ ‍  ᠪᠦᠷᠭᠡ  ᠨᠢ 1100 ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠤ ᠬᠥᠷᠢᠶᠡᠯᠡᠯ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠢᠳᠠᠭ ᠃ ᠲᠡᠷᠡ ᠲᠥᠪ ᠲᠧᠯᠸᠢᠰ ᠦᠨ ᠠᠩᠭ᠍ᠯᠢ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠦ ᠣᠯᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠰᠤᠪᠠᠭ 《 ᠡᠳ᠋ ᠦᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠶ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ 》 ᠪᠤᠯᠤᠩ ᠤᠨ  ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠴᠢ ᠂ ᠡᠳ᠋ ᠦᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠶ  ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠪᠠᠭ ᠤᠨ 《 ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠶ ᠶᠢᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡ ᠵᠠᠩᠭᠢ ᠶᠢ ᠳᠠᠮᠵᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠭᠡ 》 ᠂ 《 ᠪᠦᠬᠦ ᠪᠥᠮᠪᠥᠷᠴᠡᠭ ᠦᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡ ᠵᠠᠩᠭᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠮᠪᠠᠷ᠎ᠠ 》 ᠵᠡᠷᠭᠡ  ᠬᠠᠯᠠᠮᠰᠢᠯ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠭᠡ ᠶᠢ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠵᠦ ᠂ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ 《 ᠠᠯᠲᠠᠨ ᠶᠠᠷᠢᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠱᠠᠩᠨᠠᠯ 》  ᠢ ᠬᠦᠷᠳᠡᠵᠡᠢ ᠃ ᠠᠵᠢᠯ ᠲᠥᠷᠥᠯ ᠦᠨ ᠢᠷᠠᠭᠤ ᠠᠯᠳᠠᠷ ᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠡᠴᠡ ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠂ ᠷᠦᠢ ᠴᠧᠩ ᠭᠠᠩ ᠤᠨ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠦᠭᠡ ᠶᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠤᠯᠠᠨ  ᠤᠳᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠮᠠᠷᠭᠤᠭᠠᠨ ᠡᠭᠦᠰᠭᠡᠵᠡᠶ ᠃

ᠲᠥᠪ ᠲᠧᠯᠸᠢᠰ ᠦᠨ ᠡᠳ᠋ ᠦᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠶ  ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠪᠠᠭ ᠤᠨ ᠭᠦᠸᠸ ᠵᠧᠨ ᠱᠢ ᠂ ᠷᠦᠢ ᠴᠧᠩ ᠭᠠᠩ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠬᠥᠮᠦᠰ ᠪᠠᠷᠢᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠤ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠂ ᠪᠦᠷᠢᠨ ᠪᠤᠰᠤ ᠪᠦᠷᠢᠳᠬᠡᠯ ᠢ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠯᠡᠪᠡᠯ ᠂ ᠢᠯᠡ ᠵᠠᠭᠤᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠯ ᠳᠦ ᠂  ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠣᠪᠣᠭ ᠢ ᠨᠢ ᠳᠤᠷᠠᠳᠤᠭᠰᠠᠨ ᠠᠷᠪᠠ ᠭᠠᠷᠤᠶ ᠲᠥᠪ ᠲᠧᠯᠸᠢᠰ ᠦᠨ  ᠬᠥᠮᠦᠰ ᠪᠠᠢᠯ᠎ᠠ᠃ 《 ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠶᠢᠨ  ᠡᠵᠡᠩᠨᠡᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠣᠨᠢᠨ 》  ᠤ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢᠯᠠᠭᠴᠢ  ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠬᠡᠲᠦ ᠬᠥᠮᠦᠰ ᠤᠨ ᠳᠡᠨᠳᠡ ᠡᠴᠡ ᠣᠶᠢᠯᠠᠭᠠᠵᠤ ᠮᠡᠳᠡᠭᠰᠡᠨ  ᠢᠶᠡᠷ ᠂ ᠲᠥᠪ ᠲᠧᠯᠸᠢᠰ  ᠲᠠᠢ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ 34 ᠬᠡᠷᠡᠭ  ᠪᠠᠢᠯ᠎ᠠ᠃

ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ ᠄ ᠰᠢᠨ ᠯᠠᠩ ᠰᠢᠭᠦᠬᠦ ᠬᠣᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠰᠤᠪᠠᠭ

ᠦᠨᠡᠯᠡᠬᠦ 0ᠦᠨᠡᠯᠡᠯᠲᠡ᠎ᠲᠠᠢ


( ᠨᠧᠲ ᠨᠠᠢᠵᠠ ᠵᠢᠨ ᠦᠨᠡᠯᠡᠯᠲᠡ᠎ᠨᠢ ᠵᠦᠪᠭᠡᠨ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠊ᠤ᠌ ᠬᠤᠪᠢ ᠭᠦᠮᠦᠨ ᠊ᠤ᠌ ᠦᠵᠡᠯᠲᠡ ᠲᠡᠳᠦᠢ᠂ ᠲᠤᠰ ᠨᠧᠲ ᠦᠷᠳᠡᠭᠡ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠊ᠤ᠌ ᠦᠵᠡᠯᠲᠡ ᠵᠢ ᠵᠦᠪᠱᠢᠶᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠤᠭᠳᠤ ᠪᠢᠱᠢ᠎ᠶᠤᠮ᠃ )