ᠬᠥᠬᠡ ᠲᠩᠷᠢ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠳᠣᠣᠷᠠᠬᠢ ᠨᠣᠭᠣᠭᠠᠨ ᠡᠪᠡᠰᠦᠨ ᠦ᠌ ᠥᠷᠯᠥᠭᠡ ᠳ᠋ᠡᠭᠡᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠴᠠᠭ ᠵᠠᠷᠤᠴᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠂ ᠬᠡᠪᠡᠯᠢ ᠳ᠋ᠡᠭᠡᠨ ᠢᠷᠠᠭᠤ ᠨᠠᠢᠷᠠᠭ ᠤ᠋ᠨ ᠴᠣᠭ ᠰᠦᠯᠳᠡ ᠲᠡᠢ ᠂ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠪᠣᠳᠢ ᠨᠣᠮ ᠤᠩᠰᠢᠪᠠᠯ ᠬᠤᠪᠢᠯᠭᠠᠨ ᠰᠡᠭᠡᠶ᠎ᠡ ᠳ᠋ᠦ᠍ ᠬᠦᠷᠬᠦ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ
2020.09.04 ᠲᠣᠰ ᠥᠷᠲᠡᠭᠡᠨ᠎ᠦ ᠨᠠᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ

ᠬᠥᠬᠡ ᠲᠡᠭᠷᠢ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠡᠭᠦᠯᠡ ᠨᠣᠭᠣᠭ ᠡᠪᠡᠰᠦ
 ᠰᠢᠭᠦᠮᠵᠢ ᠥᠭᠦᠯᠡᠯ   ᠴᠠᠭ ᠤ᠋ᠨ ᠪᠠᠢᠳᠠᠯ   ᠨᠠᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠯ
 ᠣᠨᠳᠣᠣ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠪᠠᠢᠳᠠᠯ ᠭᠠᠷᠭᠠᠬᠤ  ᠡᠷᠲᠡᠨ ᠤᠩᠰᠢᠯᠭ᠎ᠠ
 ᠡᠬᠡ ᠪᠠᠢᠭᠠᠯᠢ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠰᠣᠳᠣᠨ ᠵᠦᠢᠯᠡᠰ ᠢ᠋  ᠰᠢᠨᠭᠡᠭᠡᠨ ᠠᠪᠬᠤ
 ᠰᠠᠢᠨ ᠰᠠᠢᠬᠠᠨ ᠡᠳᠦᠷ ᠢ᠋ᠶ᠋ᠡᠨ ᠡᠬᠢᠯᠡᠭᠦᠯᠬᠦ
 ᠵᠤᠨ ᠤ᠋ ᠡᠬᠢᠨ ᠦ᠌ ᠰᠠᠯᠬᠢ ᠂ ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ ᠤ᠋ᠨ ᠠᠭᠤᠯᠠᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠶ᠋ᠢ ᠠᠯᠬᠤᠨ ᠂ ᠥᠷᠲᠡᠭᠡ ᠬᠦᠷᠬᠦ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠢ᠋ ᠡᠪᠦᠷᠯᠡᠨ ᠂ ᠲᠤᠢᠯ ᠤ᠋ᠨ ᠵᠥᠭᠡᠯᠡᠨ ᠤᠷᠮ᠎ᠠ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯᠭᠡ ᠶ᠋ᠢ ᠦᠯᠢᠶᠡᠵᠡᠢ ᠃ ᠡᠨᠡ ᠨᠢ ᠵᠤᠨ ᠤ᠋ ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ ᠳ᠋ᠤ᠌ ᠪᠣᠳᠣᠭᠳᠠᠭᠠᠳ ᠪᠠᠢᠳᠠᠭ ᠪᠣᠯᠬᠣᠷ ᠨᠠᠷᠠ ᠲᠤᠩᠭᠠᠯᠠᠭ᠂ ᠳᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠰᠠᠯᠬᠢ᠂ ᠡᠪᠡᠰᠦ ᠮᠣᠳᠣᠨ ᠤ᠋ ᠦᠨᠦᠷ᠂ ᠭᠦᠢᠬᠡᠨ ᠡᠭᠦᠯᠡᠰ ᠢ᠋ ᠮᠡᠳᠡᠵᠦ᠂ ᠨᠢᠭᠡ ᠮᠧᠲᠷ ᠠᠯᠲᠠᠨ  ᠰᠢᠷᠭᠠᠯ ᠨᠠᠷᠠᠨ ᠤ᠋ ᠭᠡᠷᠡᠯ ᠲᠤᠰᠴᠤ᠂ ᠨᠢᠭᠡ ᠤᠶᠠᠬᠠᠨ ᠵᠥᠭᠡᠯᠡᠨ ᠰᠠᠯᠬᠢᠨ ᠳ᠋ᠤ᠌ ᠪᠢᠳᠡᠨ ᠪᠠᠢᠭᠠᠯᠢ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠬᠥᠭ ᠠᠢᠵᠠᠮ ᠲᠠᠢ ᠬᠣᠯᠢᠯᠳᠤᠨ ᠣᠷᠣᠵᠤ᠂  ᠤᠳᠠ ᠤᠯᠢᠶᠠᠰᠤ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠨᠣᠭᠣᠭᠠᠨ ᠡᠪᠡᠰᠦᠨ ᠦ᠌ ᠠᠩᠬᠢᠯᠤᠮ᠎ᠠ ᠦᠨᠦᠷ ᠲᠦ᠍ 6 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶ᠋ᠢᠨ 19  ᠦ᠌ ᠡᠳᠦᠷ᠂ ᠣᠷᠳᠣᠰ ᠬᠣᠲᠠ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠠᠷᠠᠳ ᠤ᠋ᠨ  ᠰᠢᠭᠦᠬᠦ ᠬᠣᠷᠢᠶᠠᠨ ᠤ᠋ ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠭᠡᠷ《ᠡᠷᠴᠢᠯ》 ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃

 ᠰᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠶ᠋ᠢ ᠳᠠᠳᠭᠠᠯ ᠪᠣᠯᠭᠠᠵᠤ ᠂ ᠨᠣᠮ ᠢ᠋ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠢ᠋ ᠳᠡᠪᠲᠦᠭᠡᠵᠡᠢ ᠃ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠭᠠᠷᠤᠢ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠳ᠋ᠤ᠌ ᠂ ᠣᠷᠳᠣᠰ ᠬᠣᠲᠠ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠ  ᠬᠣᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠰᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ  ᠮᠥᠴᠢᠷ ᠂ ᠬᠠᠮᠲᠤᠷᠠᠨ ᠵᠥᠪᠯᠡᠬᠦ  ᠲᠢᠩᠬᠢᠮ ᠢ᠋ᠶ᠋ᠠᠷ 《 ᠰᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠵᠢᠭᠰᠠᠭᠠᠯ ᠤ᠋ᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ 》 ᠪᠣᠯᠭᠠᠬᠤ ᠶ᠋ᠢ ᠪᠠᠷᠢᠮᠲᠠᠯᠠᠵᠤ ᠂ ᠡᠣᠯᠠᠠ ᠶᠠᠩᠵᠤ ᠮᠠᠶᠢᠬ ᠢ᠋ᠶ᠋ᠠᠷ ᠡᠠᠩᠬ᠎ᠠ ᠰᠤᠷᠬᠤ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠮᠠᠶᠢᠬ ᠂ ᠡᠣᠬ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠂ ᠡᠣᠶᠠᠯ ᠢ᠋ ᠰᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠳᠠᠭ ᠂ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠵᠤᠷᠪᠤᠰ ᠢ᠋ ᠰᠤᠷᠴᠤ ᠂ ᠡᠷᠲᠡᠨ ᠦ᠌ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ  ᠤᠩᠰᠢᠬᠤ ᠂ ᠭᠤᠸ᠎ᠠ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠢ᠋ ᠡᠣᠢᠯᠠᠭᠠᠬᠣ ᠂ ᠺᠠᠲ᠋ᠷ ᠴᠠᠭᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠤᠯᠤᠰ  ᠲᠥᠷᠦ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠯ ᠂ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠴᠠᠭᠠᠵᠠ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠬᠡᠪ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠯ ᠂ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠤ᠋ᠨ  ᠦᠭᠡ ᠶ᠋ᠢ ᠭᠦᠢᠴᠣᠳᠠᠢ  ᠳᠡᠭᠡᠭᠰᠢᠯᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠣᠳᠣ ᠪᠠᠷ ᠬᠣᠲᠠ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠶ᠋ᠢᠨ  ᠰᠢᠭᠦᠬᠦ ᠬᠣᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠨᠡᠢᠲᠡ 600 ᠭᠠᠷᠤᠢ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ 《 ᠨᠢᠭᠡ ᠮᠥᠴᠡ  ᠤᠩᠰᠢᠬᠤ 》 ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠢᠭᠤᠯᠵᠤ  ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ ᠃
 ᠲᠠᠯᠠᠪᠤᠷ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤ᠋ᠨ ᠬᠤᠪᠢᠷᠠᠯᠲᠠ ᠨᠢ ᠵᠥᠪᠬᠡᠨ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠤᠪᠢᠷᠠᠯᠲᠠ ᠪᠠᠢᠵᠤ ᠮᠡᠳᠡᠨ᠎ᠡ ᠂ ᠭᠡᠪᠡᠴᠦ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠪᠤᠰᠤ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠶ᠋ᠢ ᠠᠪᠴᠢᠷᠠᠵᠤ ᠂ ᠭᠣᠶᠣ ᠦᠵᠡᠮᠵᠢ ᠪᠠ ᠨᠣᠮ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠦ᠋ᠨ ᠬᠠᠨᠢ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠂ ᠺᠠᠲ᠋ᠷ ᠴᠠᠭᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠠᠷ ᠨᠢᠭᠡ ᠡᠳᠦᠷ ᠦ᠋ᠨ ᠠᠵᠢᠯ ᠳ᠋ᠤ᠌ ᠬᠦᠰᠡᠯ ᠡᠷᠡᠮᠡᠯᠵᠡᠯ ᠲᠠᠯᠪᠢᠵᠤ ᠂ ᠨᠡᠩ ᠬᠥᠳᠡᠯᠭᠡᠬᠦ ᠬᠦᠴᠦᠨ ᠲᠡᠢ ᠶᠦ᠍ᠮ ᠃
 ᠥᠷᠯᠥᠭᠡ ᠪᠦᠷᠢ ᠴᠥᠮ ᠨᠢᠭᠡ ᠪᠦᠯᠦᠭ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠪᠤᠰᠤ ᠣᠯᠤᠯᠲᠠ ᠲᠠᠢ᠂ ᠡᠷᠲᠡ  ᠤᠩᠰᠢᠵᠤ ᠭᠠᠷᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢ ᠮᠡᠳᠡᠯᠭᠡ ᠲᠡᠳᠦᠢ  ᠪᠢᠰᠢ᠂ ᠨᠡᠩ ᠴᠤ᠌ ᠨᠢᠭᠡ ᠵᠦᠢᠯ ᠦ᠋ᠨ ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠦ᠌ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠤ᠋ᠨ ᠣᠪᠣᠷ ᠢ᠋  ᠤᠩᠰᠢᠵᠤ ᠭᠠᠷᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠡᠢᠮᠦ ᠡᠴᠡ ᠰᠢᠪᠠᠭᠤ ᠥᠨᠳᠥᠷ ᠨᠢᠰᠬᠦ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠳᠠᠭᠠᠤ ᠤᠷᠢᠳ ᠢ᠋ᠶ᠋ᠠᠷ ᠵᠢᠭᠦᠷ ᠢ᠋ᠶ᠋ᠡᠨ ᠳᠡᠯᠭᠡᠨ ᠂ ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠪᠦᠬᠦᠨ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠨ ᠦ᠌ ᠨᠣᠮ  ᠤᠩᠰᠢᠬᠤ ᠶ᠋ᠢ ᠬᠦᠰᠡᠨ᠎ᠡ ᠃ ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠦ᠌ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠤ᠋ᠨ ᠵᠠᠮ ᠬᠣᠯᠠ ᠰᠢᠭ ᠂ ᠪᠢ ᠪᠠᠰᠠ  ᠳᠡᠭᠡᠭᠰᠢ  ᠳᠣᠷᠤᠭᠰᠢ ᠰᠦᠪᠡᠭᠴᠢᠯᠡᠬᠦ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠᠲᠠᠢ !

ᠦᠨᠡᠯᠡᠬᠦ 0ᠦᠨᠡᠯᠡᠯᠲᠡ᠎ᠲᠠᠢ


( ᠨᠧᠲ ᠨᠠᠢᠵᠠ ᠵᠢᠨ ᠦᠨᠡᠯᠡᠯᠲᠡ᠎ᠨᠢ ᠵᠦᠪᠭᠡᠨ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠊ᠤ᠌ ᠬᠤᠪᠢ ᠭᠦᠮᠦᠨ ᠊ᠤ᠌ ᠦᠵᠡᠯᠲᠡ ᠲᠡᠳᠦᠢ᠂ ᠲᠤᠰ ᠨᠧᠲ ᠦᠷᠳᠡᠭᠡ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠊ᠤ᠌ ᠦᠵᠡᠯᠲᠡ ᠵᠢ ᠵᠦᠪᠱᠢᠶᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠤᠭᠳᠤ ᠪᠢᠱᠢ᠎ᠶᠤᠮ᠃ )