ᠡᠷ᠎ᠡ ᠨᠥ᠋ᠬᠦᠷ ᠨᠢ ᠬᠢᠲᠤᠭ᠎ᠠ ᠡᠷᠭᠢᠭᠦᠯᠦᠨ ᠬᠡᠷᠴᠡᠭᠡᠢᠯᠡᠵᠦ ᠰᠢᠭᠦᠭᠴᠢ ᠡᠴᠡ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠬᠣᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠩᠬᠠᠳᠠᠭᠴᠢ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠷᠯᠢᠭ ᠢ ᠣᠯᠭᠤᠪᠠ
2016.12.08 ᠲᠣᠰ ᠥᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠦ ᠨᠠᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ

 ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠦ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠶᠢ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠵᠠᠷᠯᠢᠭ ᠨᠢ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠠᠮᠤᠷ ᠲᠦᠪᠰᠢᠨ ᠢ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠲᠣᠭᠲᠠᠭᠠᠯᠲᠠ ᠪᠠᠢᠵᠤ᠂ ᠭᠡᠷ ᠪᠦᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠴᠦᠷᠬᠡᠭᠯᠡᠯ ᠳᠦ ᠬᠣᠣᠷ ᠠᠮᠰᠠᠭᠴᠢ ᠵᠢᠴᠢ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ  ᠣᠨᠴᠠ ᠳᠤᠭᠲᠠᠭᠰᠠᠨ ᠲᠦᠷᠦᠯ ᠰᠠᠳᠤᠨ ᠤ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠠᠮᠤᠷ ᠲᠦᠪᠰᠢᠨ  ᠢ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠵᠤ᠂ ᠦᠷᠭᠦᠯᠵᠢᠯᠡᠨ ᠭᠡᠷ ᠪᠦᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠴᠦᠷᠬᠡᠭᠯᠡᠯ ᠶᠠᠪᠤᠭᠤᠯᠬᠤ  ᠶᠢ ᠰᠡᠷᠭᠡᠶᠢᠯᠡᠬᠦ ᠶᠢᠨ ᠲᠥᠯᠦᠭᠡ᠂ ᠭᠤᠶᠤᠴᠢᠯᠠᠭᠴᠢ  ᠶᠢᠨ  ᠭᠤᠶᠤᠴᠢᠯᠠᠯ ᠢ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠯᠡᠨ ᠂ ᠰᠢᠭᠦᠬᠦ  ᠬᠣᠷᠢᠶᠠᠨ ᠠᠴᠠ ᠣᠯᠭᠤᠭᠰᠠᠨ  ᠠᠯᠪᠠᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠ  ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠨᠠᠷᠲᠠᠢ ᠲᠣᠭᠲᠠᠭᠠᠯᠲᠠ  ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠣᠶᠢᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠂ ᠬᠠᠩᠭᠢᠨ  ᠬᠣᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠪᠠᠯᠭᠤᠨ᠎ᠠ ᠰᠢᠭᠦᠬᠦ ᠲᠢᠩᠬᠢᠮ ᠡᠴᠡ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠬᠣᠲᠠ  ᠶᠢᠨ ᠠᠩᠬᠠᠳᠠᠭᠴᠢ ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠦ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠶᠢ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠵᠠᠷᠯᠢᠭ ᠢ ᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠦᠰᠦᠭ ᠵᠢᠷᠤᠵᠤ ᠣᠯᠭᠣᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠃

ᠸᠠᠩ ᠣᠪᠣᠭᠲᠤ ᠪᠠ ᠰᠢᠨ ᠣᠪᠣᠭᠲᠤ  ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠠᠢ ᠪᠡᠷ ᠢᠨᠠᠭᠯᠠᠵᠤ ᠤᠷᠤᠭ ᠤᠨ ᠪᠠᠲᠤᠯᠠᠪᠤᠷᠢ ᠠᠪᠴᠦ ᠬᠤᠷᠢᠮᠯᠠᠨ᠂ ᠬᠠᠩᠭᠢᠨ  ᠬᠣᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠪᠠᠯᠭᠤᠨ᠎ᠠ ᠪᠠᠯᠭᠠᠰᠤᠨ ᠳᠤ ᠰᠠᠭᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠨᠢᠭᠡ ᠬᠦᠦ ᠲᠠᠢ᠃ ᠪᠠᠯᠭᠤᠨ᠎ᠠ ᠪᠠᠯᠭᠠᠰᠤ ᠨᠢ ᠵᠠᠮ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ  ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠠᠭᠤᠯᠵᠢᠷ ᠪᠠᠢᠭᠰᠠᠨ ᠡᠴᠡ ᠂ ᠣᠯᠠᠩᠬᠢ ᠰᠠᠭᠤᠭᠠᠯᠢ ᠠᠷᠠᠳ  ᠨᠢ  ᠲᠡᠭᠡᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠷᠭᠡ ᠬᠥᠰᠬᠡ ᠡᠵᠡᠩᠨᠡᠳᠡᠭ ᠃ ᠰᠢᠨ ᠣᠪᠣᠭᠲᠤ ᠭᠠᠳᠠᠭᠰᠢ ᠭᠠᠷᠴᠤ  ᠲᠠᠭᠡᠪᠤᠷᠢ  ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠷᠭᠡ ᠡᠵᠡᠩᠨᠡᠵᠦ᠂ ᠡᠮᠡᠭᠲᠡᠶ ᠨᠢ ᠭᠡᠷ ᠲᠡᠬᠡᠨ ᠬᠤᠬᠡᠳ ᠢᠶᠡᠨ ᠠᠰᠠᠷᠠᠨ ᠂ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠦᠪᠰᠢᠨ ᠨᠢ ᠵᠦᠭᠡᠷᠬᠡᠨ ᠪᠠᠢᠯ᠎ᠠ᠃ ᠨᠠᠮ ᠲᠣᠭᠲᠠᠭᠤᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠨᠢ ᠦᠷᠭᠦᠯᠵᠢ ᠠᠷᠰᠠᠷ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠠᠴᠠ ᠪᠤᠯᠵᠦ ᠮᠠᠷᠭᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠭᠠᠷᠳᠠᠭ ᠂ ᠬᠡᠷᠪᠡ ᠯᠠᠪᠳᠠᠭᠤᠨ ᠲᠣᠭᠲᠠᠭᠤᠨ ᠰᠢᠢᠳᠪᠥᠷᠢᠯᠡᠪᠡᠯ ᠶᠠᠷᠢᠶᠠᠨ ᠦᠭᠡᠢ ᠶᠡᠬᠡ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠢ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠭᠠᠵᠤ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠂ ᠭᠡᠪᠡᠴᠦ ᠰᠢᠨ ᠣᠪᠣᠭᠲᠤ ᠵᠠᠩ ᠠᠭᠠᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠲᠠᠭᠳᠠᠯ ᠡᠴᠡ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠪᠦᠲᠦᠮᠵᠢᠲᠡᠶ  ᠰᠢᠶᠳᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠵᠦ ᠴᠢᠳᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠢᠵᠤ ᠂  ᠪᠠᠭ᠎ᠠ  ᠨᠢ ᠬᠤᠷᠠᠮᠳᠤᠭᠰᠠᠭᠠᠷ ᠶᠡᠬᠡ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠮᠠᠷᠭᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠨᠢ ᠰᠢᠷᠦᠭᠦᠰᠴᠦ ᠂ ᠸᠠᠩ ᠣᠪᠣᠭᠲᠤ ᠲᠡᠰᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠬᠦ ᠶᠢᠨ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠳᠤ ᠪᠡᠨ ᠲᠦᠷᠬᠦᠮ ᠳᠤ ᠪᠡᠨ ᠬᠠᠷᠢᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢᠯ᠎ᠠ᠃ ᠰᠢᠨ ᠣᠪᠣᠭᠲᠤ ᠡᠷ᠎ᠡ ᠡᠮ᠎ᠡ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠤᠨ ᠵᠥᠷᠢᠴᠡᠯ ᠪᠡᠨ ᠨᠠᠮᠳᠠᠭᠤᠯᠬᠤ  ᠶᠢᠨ ᠲᠥᠯᠦᠭᠡ ᠬᠠᠳᠠᠮ ᠡᠴᠢᠭᠡ ᠸᠠᠩ ᠣᠪᠣᠭᠲᠤ ᠲᠠᠢ  ᠵᠦᠪᠳᠡᠯᠴᠡᠪᠡ ᠂ ᠸᠠᠩ ᠨᠠᠰᠤᠲᠠᠨ ᠡᠴᠡ ᠰᠢᠨ ᠣᠪᠣᠭᠲᠤ ᠢ ᠠᠮᠠᠯᠠᠯᠲᠠ ᠪᠢᠴᠢᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠸᠠᠩ ᠣᠪᠣᠭᠲᠤ  ᠳᠤ 5 ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠲᠥᠭᠥᠷᠢᠭ ᠰᠤᠯᠠ ᠵᠠᠷᠤᠬᠤ ᠵᠣᠭᠣᠰ ᠥᠭᠬᠦ  ᠶᠢ ᠱᠠᠭᠠᠷᠳᠠᠪᠠ᠃ ᠰᠢᠨ  ᠤᠪᠤᠭᠲᠤ ᠶᠢᠨ ᠭᠡᠷ ᠦᠨ ᠬᠥᠮᠦᠰ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠪᠣᠯᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠭᠦᠶᠦᠵᠦ ᠪᠠᠢᠮᠠᠨ 5 ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠲᠥᠭᠥᠷᠢᠭ  ᠣᠯᠵᠤ ᠥᠭᠪᠡ᠃ ᠰᠡᠭᠦᠯᠡᠷ ᠨᠢ ᠰᠢᠨ ᠣᠪᠣᠭᠲᠤ ᠶᠢᠨ ᠡᠴᠢᠭᠡ ᠨᠢ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠯᠡᠵᠦ ᠂ ᠪᠠᠴᠢᠮ ᠵᠠᠷᠤᠳᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠡᠴᠡ ᠸᠠᠩ ᠣᠪᠣᠭᠲᠤ  ᠡᠴᠡ2 ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠲᠥᠭᠥᠷᠢᠭ ᠪᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠠᠪᠴᠤ ᠂ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠰᠡᠨ 3 ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠲᠥᠭᠥᠷᠢᠭ ᠢ ᠨᠢ ᠸᠠᠩ ᠣᠪᠣᠭᠲᠤ  ᠪᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠥᠭᠭᠦᠭᠰᠡᠨ ᠦᠭᠡᠢ ᠃ ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠶ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠬᠢ ᠮᠠᠷᠭᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ  ᠨᠢ  ᠸᠠᠩ ᠤᠪᠤᠭᠲᠤ ᠰᠢᠨ ᠣᠪᠣᠭᠲᠤ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠢ ᠬᠦᠨᠳᠡᠢᠷᠡᠭᠦᠯᠵᠦ᠂ ᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠰᠢᠨ ᠣᠪᠣᠭᠲᠤ ᠬᠦᠴᠦᠷᠬᠡᠭᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠬᠠᠨᠳᠤᠰᠢ ᠲᠠᠶ ᠪᠤᠯᠵᠦ  ᠴᠢᠨᠠᠭᠰᠢᠯᠠᠨ ᠬᠥᠭᠵᠢᠭᠡᠳ ᠡᠬᠡᠨᠠᠷ ᠢᠶᠡᠨ ᠳᠤᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ  ᠵᠣᠳᠤᠬᠤ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ  ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠃  ᠡᠳᠦᠷ ᠤᠳᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠪᠡᠨ ᠸᠠᠩ ᠣᠪᠣᠭᠲᠤ ᠠᠶᠤᠬᠤ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯᠭᠡ  ᠲᠠᠶ ᠪᠣᠯᠵᠤ᠂ ᠰᠢᠨ ᠣᠪᠣᠭᠲᠤ  ᠡᠴᠡ ᠦᠷᠭᠦᠯᠵᠢ  ᠵᠠᠢᠯᠬᠤ ᠪᠣᠯᠵᠤ᠂ ᠰᠢᠨ ᠤᠪᠤᠭᠲᠤ ᠶᠢᠨ ᠰᠡᠵᠢᠭᠯᠡᠯ ᠢ ᠤᠯᠠᠮ ᠬᠡᠴᠡᠭᠦᠳᠡᠵᠦ᠂ ᠵᠥᠷᠢᠴᠡᠯ ᠨᠢ ᠤᠯᠠᠮ ᠭᠦᠨ ᠪᠣᠯᠪᠠ᠃ ᠡᠴᠦᠰ ᠲᠦ ᠂ ᠸᠠᠩ ᠣᠪᠣᠭᠲᠤ  ᠳᠡᠰᠪᠥᠷᠢᠯᠡᠬᠦ  ᠶᠢᠨ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠳᠦᠷᠬᠦᠮ ᠳᠤ ᠪᠡᠨ ᠬᠠᠷᠢᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠂ ᠰᠢᠨ ᠣᠪᠣᠭᠲᠤ ᠡᠬᠢᠯᠡᠭᠡᠳ ᠤᠲᠠᠰᠤ ᠶᠠᠪᠤᠭᠤᠯᠤᠨ ᠡᠬᠡᠨᠠᠷ ᠢᠶᠡᠨ ᠭᠡᠷ ᠲᠡᠬᠡᠨ ᠬᠠᠷᠢᠵᠤ  ᠢᠷᠡᠬᠦ ᠶᠢ ᠢᠳᠬᠠᠵᠤ᠂ ᠣᠯᠠᠨᠲᠠ ᠢᠳᠬᠠᠭᠰᠠᠨ ᠴᠤ ᠰᠣᠨᠣᠰᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠳᠤ ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠯ  ᠲᠠᠯᠪᠢᠵᠤ᠂ ᠪᠦᠷ ᠰᠡᠭᠦᠯᠡᠷ ᠨᠢ ᠡᠬᠡᠨᠠᠷ ᠨᠢ ᠤᠲᠠᠰᠤ ᠢ ᠨᠢ ᠲᠤᠰᠬᠤ ᠪᠡᠨ ᠪᠠᠢᠴᠢᠬᠠᠪᠠ᠃ ᠡᠬᠡᠨᠡᠷ ᠤᠨ ᠬᠢᠨᠢ ᠬᠢᠳᠡᠯ ᠨᠡᠩ ᠶᠡᠬᠡ ᠰᠡᠳᠡᠯᠲᠡ ᠥᠭᠭᠦᠭᠰᠡᠨ ᠡᠴᠡ ᠰᠢᠨ ᠣᠪᠣᠭᠲᠤ ᠶᠠᠭᠤ ᠴᠤ ᠬᠠᠶᠢᠬᠤᠷᠬᠤ  ᠪᠠᠨ ᠪᠠᠢᠵᠤ᠂ ᠭᠠᠯᠵᠠᠭᠤᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠮᠡᠲᠦ ᠬᠢᠲᠤᠭ᠎ᠠ ᠡᠷᠭᠢᠭᠦᠯᠦᠨ ᠬᠡᠷᠴᠡᠭᠡᠢᠯᠡᠵᠦ ᠂ ᠸᠠᠩ ᠣᠪᠣᠭᠲᠤ  ᠶᠢᠨ ᠡᠴᠢᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠢᠨᠢ ᠭᠠᠷ ᠢ  ᠨᠢ  ᠰᠢᠷᠬᠠᠲᠤᠭᠤᠯᠤᠨ᠂ ᠰᠢᠨ ᠣᠪᠣᠭᠲᠤ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠶᠣᠰᠣᠭᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠵᠠᠬᠢᠷᠭᠠᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠲᠦᠷ  ᠬᠤᠷᠢᠭᠳᠠᠪᠠ᠃ ᠰᠡᠭᠦᠯᠡᠷ ᠨᠢ ᠡᠮᠡᠭᠲᠡᠶᠢᠴᠦᠳ ᠦᠨ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠲᠤ ᠬᠤᠷᠠᠯ  ᠡᠴᠡ ᠸᠠᠩ ᠣᠪᠣᠭᠲᠤ ᠵᠥᠪᠯᠡᠯᠭᠡ ᠠᠪᠴᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠳ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠪᠡᠨ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠵᠠᠷᠯᠢᠭ ᠭᠠᠷᠭᠠᠯᠭᠠᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠰᠢᠭᠦᠬᠦ ᠬᠣᠷᠢᠶᠠᠨ ᠳᠤ  ᠭᠤᠶᠤᠴᠢᠯᠠᠪᠠ᠂ ᠬᠠᠩᠭᠢᠨ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠪᠠᠯᠭᠤᠨ᠎ᠠ ᠪᠠᠯᠭᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠰᠢᠭᠦᠬᠦ  ᠬᠣᠷᠢᠶᠠᠨ ᠡᠴᠡ  ᠬᠢᠨᠠᠨ ᠬᠠᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠠᠳ ᠪᠤᠲᠠᠲᠠᠢ ᠲᠠᠢ ᠨᠡᠢᠴᠡᠬᠦ ᠲᠤᠯᠠ᠂  ᠮᠠᠨ ᠤ ᠬᠣᠲᠠ  ᠶᠢᠨ ᠠᠩᠬᠠᠳᠠᠭᠴᠢ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠪᠡᠨ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠵᠠᠷᠯᠢᠭ ᠢ ᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠦᠰᠦᠭ ᠵᠢᠷᠤᠵᠤ ᠣᠯᠭᠣᠭᠰᠠᠨ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠰᠢᠨ ᠣᠪᠣᠭᠲᠤ ᠬᠦᠷᠭᠡᠵᠦ  ᠥᠭᠪᠡ ᠃

ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠰᠢᠶᠠᠯᠲᠠᠨ  ᠡᠴᠡ ᠠᠩᠬᠠᠷᠤᠭᠤᠯᠬᠤ ᠨᠢ ᠄ ᠡᠷ᠎ᠡ ᠡᠮ᠎ᠡ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠤᠨ ᠬᠣᠭᠣᠷᠣᠨᠳᠣ ᠮᠠᠷᠭᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠭᠠᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢᠪᠠᠯ ᠰᠠᠨᠠᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠴᠠᠭ ᠲᠤᠬᠠᠶ ᠳᠤᠨᠢ ᠰᠣᠯᠢᠯᠴᠠᠬᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠶ  ᠪᠠᠢᠵᠤ᠂ ᠡᠶᠡᠳᠡᠬᠦ ᠪᠦᠲᠦᠮᠵᠢᠲᠡᠶ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠵᠠᠮ ᠡᠷᠢᠬᠦ ᠬᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠶ ᠃ ᠪᠠᠭᠤᠷᠠᠶ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠳᠤ ᠣᠷᠤᠰᠢᠳᠠᠭ ᠡᠮᠡᠭᠲᠡᠶᠢᠴᠦᠳ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠬᠡ ᠭᠡᠮᠲᠦᠯ ᠭᠠᠷᠬᠤ ᠦᠢ᠎ᠡ ᠳᠦ ᠳᠠᠷᠤᠢ ᠲᠦᠷᠭᠡᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠮᠡᠳᠡᠭᠦᠯᠦᠨ  ᠬᠡᠷᠡᠴᠢ ᠶᠢ ᠪᠠᠲᠤᠲᠠᠢ ᠪᠣᠯᠭᠠᠨ ᠂ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠪᠰᠤᠷᠤᠯᠭ᠎ᠠ  ᠶᠢ ᠡᠷᠢᠵᠦ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠲᠠᠶ ᠦᠢ᠎ᠡ ᠳᠦ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠰᠢᠭᠦᠬᠦ ᠬᠣᠷᠢᠶᠠᠨ ᠡᠴᠡ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠪᠣᠯᠭᠠᠨ ᠳᠠᠩᠰᠠᠯᠠᠬᠤ ᠦᠢ᠎ᠡ ᠳᠦ ᠰᠠᠨᠠᠭᠠᠴᠢᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠨᠥᠭᠥᠭᠡ ᠡᠲᠡᠭᠡᠳ  ᠨᠢ ᠬᠦᠴᠦᠷᠬᠡᠭᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠨᠳᠤᠰᠢ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠢᠬᠤ ᠡᠰᠡᠬᠦ ᠯᠠᠪᠯᠠᠨ ᠠᠰᠠᠭᠤᠵᠤ ᠪ᠂ ᠴᠠᠭ ᠲᠤᠬᠠᠶ ᠳᠤᠨᠢ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠡ  ᠠᠪᠬᠤ ᠳᠤ ᠳᠦᠭᠦᠮ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠬᠦ ᠬᠡᠷᠡᠭᠲᠠᠢ ᠃

ᠦᠨᠡᠯᠡᠬᠦ 0ᠦᠨᠡᠯᠡᠯᠲᠡ ᠲᠠᠢ


( ᠨᠧᠲ ᠨᠠᠢᠵᠠ ᠵᠢᠨ ᠦᠨᠡᠯᠡᠯᠲᠡ ᠨᠢ ᠵᠦᠪᠭᠡᠨ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠊ᠤ᠌ ᠬᠤᠪᠢ ᠭᠦᠮᠦᠨ ᠊ᠤ᠌ ᠦᠵᠡᠯᠲᠡ ᠲᠡᠳᠦᠢ᠂ ᠲᠤᠰ ᠨᠧᠲ ᠦᠷᠳᠡᠭᠡ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠊ᠤ᠌ ᠦᠵᠡᠯᠲᠡ ᠵᠢ ᠵᠦᠪᠰᠢᠶᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠤᠭᠳᠤ ᠪᠢᠰᠢ ᠶᠤᠮ᠃ )