ᠨᠢᠭᠡ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠢᠶᠡᠷ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠲᠥᠯᠥᠭᠡ ᠡᠶᠡᠳᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠡ ᠶᠢ ᠠᠬᠢᠭᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠣᠯᠠᠨ ᠵᠦᠢᠯ ᠦᠨ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠶᠢ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠪᠡᠷ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠵᠦ ᠵᠢᠭᠤᠷᠠᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠢ ᠠᠷᠢᠯᠭᠠᠨ᠎ᠠ
2019.04.08 ᠲᠣᠰ ᠥᠷᠲᠡᠭᠡᠨ᠎ᠦ ᠨᠠᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ

预览

预览

    ᠮᠥ᠋ᠩᠭᠥᠨ ᠭᠦᠢᠯᠭᠡᠭᠡᠨ ᠦ ᠰᠢᠭᠦᠨ ᠲᠠᠰᠤᠯᠬᠤ ᠬᠠᠮᠲᠤᠷᠠᠨ ᠵᠥ᠋ᠪᠯᠡᠬᠦ ᠲᠢᠩᠬᠢᠮ ᠤᠨ ᠰᠢᠭᠦᠬᠦ ᠲᠤᠰᠢᠶᠠᠯᠲᠠᠨ ᠵᠠᠩ ᠵᠢᠶᠠᠨ ᠭᠤᠸᠠᠩ ᠡᠨ᠋ᠡ ᠬᠡᠳ᠋ᠦᠨ ᠡᠳ᠋ᠦᠷ ᠨᠡᠯᠢᠶᠡᠳ ᠳᠤᠷ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠶᠢᠴᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢᠨ᠎᠎ᠠ ᠃ ᠤᠴᠢᠷ ᠨᠢ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠳᠠᠭᠠᠭᠠᠨ ᠰᠢᠶᠳᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠭᠡᠷ ᠪᠠᠶᠢᠰᠢᠩ ᠲᠦ᠋ᠷᠢᠶᠡᠰᠦᠯᠡᠬᠦ ᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠭᠤᠷᠠᠯᠳ᠋ᠤᠭᠠᠨ ᠦ ᠬᠡᠷᠡᠭ᠌ ᠤᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭ᠌ ᠤᠨ ᠪᠠᠢᠳ᠋ᠠᠯ ᠨᠢ ᠬᠡᠳ᠋ᠦᠶᠢᠪᠡᠷ ᠲᠥ᠋ᠬᠥᠮ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠤ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠰᠢᠭᠦᠬᠦ ᠬᠣᠷᠢᠶᠠᠨ ᠦ ᠲᠠᠰᠤᠯᠤᠨ ᠲᠣᠭᠲᠠᠭᠠᠯᠲᠠ ᠨᠢ ᠲᠤᠬᠠᠶ᠎ ᠶᠢᠨ ᠬᠥ᠋ᠮᠦᠨ ᠢ ᠰᠢᠭᠦᠨ ᠲᠠᠰᠤᠯᠤᠯᠲᠠ ᠶᠢ ᠬᠦᠯᠢᠶᠡᠯᠭᠡᠨ ᠵᠠᠷᠭᠤ ᠶᠢ ᠵᠣᠭᠰᠣᠭᠠᠬᠤ ᠳ᠋ᠤ ᠪᠡᠷᠬᠡᠲᠡᠶ᠎ ᠪᠥ᠋ᠭᠡᠳ ᠨᠡᠢᠭᠡᠮ ᠤᠨ ᠰᠠᠢᠨ ᠦᠷ᠎ᠡ ᠳ᠋ᠦ᠋ᠩ ᠳ᠋ᠤ ᠬᠦᠷᠴᠦ ᠴᠢᠳ᠋ᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠶᠤᠮ ᠃ ᠬᠡᠷᠬᠢᠨ ᠰᠢᠶᠳᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠪᠡᠯ ᠰᠠᠶ᠋ᠢ ᠮᠠᠷᠭᠤᠯᠳ᠋ᠤᠭᠠᠨ ᠢ ᠵᠢᠩᠬᠢᠨ᠋ᠢ ᠵᠣᠭᠰᠣᠭᠠᠵᠤ ᠴᠢᠳ᠋ᠠᠨ᠎᠎ᠠ ᠭᠡᠳ᠋ᠡᠭ᠌ ᠪᠣᠯ ᠦᠨ᠋ᠡᠬᠡᠷ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠰᠠᠨ᠋ᠠᠭᠠᠰᠢᠷᠠᠯ ᠮᠥ᠋ᠨ ᠃

 

ᠦᠨᠡᠯᠡᠬᠦ 0ᠦᠨᠡᠯᠡᠯᠲᠡ᠎ᠲᠠᠢ


( ᠨᠧᠲ ᠨᠠᠢᠵᠠ ᠵᠢᠨ ᠦᠨᠡᠯᠡᠯᠲᠡ᠎ᠨᠢ ᠵᠦᠪᠭᠡᠨ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠊ᠤ᠌ ᠬᠤᠪᠢ ᠭᠦᠮᠦᠨ ᠊ᠤ᠌ ᠦᠵᠡᠯᠲᠡ ᠲᠡᠳᠦᠢ᠂ ᠲᠤᠰ ᠨᠧᠲ ᠦᠷᠳᠡᠭᠡ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠊ᠤ᠌ ᠦᠵᠡᠯᠲᠡ ᠵᠢ ᠵᠦᠪᠱᠢᠶᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠤᠭᠳᠤ ᠪᠢᠱᠢ᠎ᠶᠤᠮ᠃ )